• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93 - 11+141,00

logo przejściowe v2.png

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93 - 11+141,00”

Numer wniosku : RPOP.06.01.00-16-0004/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0004/17-00 z 8 sierpnia 2017 r.

 

Wartość zadania:                                                                            8 905 348,34  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                     7 569 546,08  zł brutto 

Budżet państwa                                                                               650 090,42  zł brutto

Budżet jednostek samorządu terytorialnego                      685 711,84  zł brutto     

Czas realizacji: 2017.08.21 -  2018.09.21

Wykonawca robót budowlanych: 

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w m. Przylesie w powiecie brzeskim w gminie Olszanka. Swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 401 od km: 8+716,93 do km 11+141,00. Planowane przedsięwzięcie polegało na przebudowie istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku o długości 2 424,07 m ( 2,42 km) wraz z budową chodników ( szer. 1,50) oraz przebudową zatok autobusowych oraz zjazdów do posesji. W ramach realizacji inwestycji ujęto również dostosowanie parametrów drogi do klasy G, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych ,przebudowę kanalizacji deszczowej, która będzie miała za zadanie odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu drogi, przebudowę obiektu mostowego i przepustów, urządzenie zieleni. Droga zostanie również dostosowana do poruszania się po niej osób niepełnosprawnych poprzez montaż płyt integracyjnych przy przejściach dla pieszych oraz obniżenie krawężników. W celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego planowana jest również instalacja pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka oraz barier energochłonnych.  

 

×

Wyszukaj w serwisie