• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000 – 1+350

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:     Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000 – 1+350

Nr wniosku:          RPOP.06.01.00-16-0031/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-00031/17-00 z  28.05.2018 r.

Wartość zadania:                                                      7 105 240,37  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                6 039 454,30 zł  brutto 

Budżet Państwa                                                           710 524,01  zł brutto

Czas realizacji: 25.06.2018 - 26.08.2019

Wykonawca robót budowlanych:  „LARIX” Sp. z o.o.

Cele projektu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 461 od km 00+022 do km 1+350 w miejscowości Kup. Projekt obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni do 2x3,25m. Budowę chodników na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych (na terenie zabudowanym w całej miejscowości), budowę pobocza gruntowego o szerokości 0,75-1,00m. Planuje się również przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. W ramach projektu realizowana będzie również, kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej oraz renowacja i odbudowa rowów przydrożnych. Inwestycja obejmuje również budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych. Realizacja inwestycji pozwoli dostosować istniejącą drogę do obowiązujących norm i warunków technicznych. W ramach inwestycji zostanie wykonane również odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej, które będzie zwiększać bezpieczeństwo drogi. W ramach projektu przewiduje się również budowę elementów bezpieczeństwa ruchu. Produktem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz długość przebudowanej drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 1,32km.

Cele projektu wynikają bezpośrednio z założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wpisują się w oś priorytetową nr 6: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja realizuje cel tematyczny nr 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, a także cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego: zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Obecnie system transportowy jest nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki życia oraz zwiększy się mobilność użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

×

Wyszukaj w serwisie