• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ - południe - droga wojewódzka nr 454 -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój od km 28+549,25 do km 29+647,38

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ - południe - droga wojewódzka nr 454 -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój od km 28+549,25 do km 29+647,38.

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0003/18

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0003/18-00 z 24.09.2018 r.

Wartość zadania:                                                      6 362 153,24  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               5 407 830,25 zł  brutto 

Budżet Państwa                                                           636 215,32  zł brutto

Czas realizacji: 06.05.2018 - 30.11.2018

Wykonawca robót budowlanych:  „REMOST” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. z o.o.

Cele projektu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 od km 28+549,25 do km 29+647,38 w miejscowości Pokój. Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest na działkach nr 138/1, 290/1, 421/147, 221/18, i 306/92 (obr.ew. 0014 pokój, jedn.ewid.Pokój). Projekt obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni do 2x3,5m. Budowę chodników po prawej stronie jezdni na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych, budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie jezdni, a także budowę przejść dla pieszych. Planuje się również budowę zatok autobusowych. W ramach projektu realizowana będzie również budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa ścieku przykrawężnikowego. Inwestycja obejmuje również budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, a także budowę wyspy azylowej w obrębie strefy przejść dla pieszych na wlocie ronda (azyle dla pieszych przy przejściach). Projekt obejmuje kompleksową przebudowę sieci sanitarnej i elektrycznej przy obsłudze nadzorów branżowych zewnętrznych i wewnętrznych w ramach planowanej inwestycji, budowę i przebudowę oświetlenia, montaż punktów odblaskowych (typu kocie oczko), wykonania oznakowania poziomego i pionowego, w tym tablic informacyjnych i pamiątkowych (2 komplety) oraz urządzenie zieleni. Realizacja inwestycji pozwoli dostosować istniejącą drogę do obowiązujących norm i warunków technicznych. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, szczególnie tych, którzy codziennie pokonują odległość z końca miejscowości do jej centrum.

 

Cele projektu wynikają bezpośrednio z założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wpisują się w oś priorytetową nr 6: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja realizuje cel tematyczny nr 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, a także cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego: zwiększona dostępność obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Obecnie system transportowy jest nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych praz jakości obsługi użytkowników. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego.Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki życia oraz zwiększy się mobilność użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu.

×

Wyszukaj w serwisie