• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin-Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700,00 oraz na odc. Tułowice-Tułowice Małe w km 3+500 do 4+918

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin-Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700,00 oraz na odc. Tułowice-Tułowice Małe w km 3+500 do 4+918

Nr wniosku : RPOP.06.01.00-16-0005/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0005/17-00 z 31.07.2017 r.

Wartość zadania:                                                           11 057 383,78 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                          9 398 776,21 zł brutto 

Budżet Państwa                                                               1 105 738,37 zł brutto

Czas realizacji: 21.08.2017 - 26.12.2018

Cele projektu

Cele projektu wynikają bezpośrednio z założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wpisują się w oś priorytetową nr 6: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja realizuje cel tematyczny nr 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, a także cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego: zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Obecnie system transportowy jest nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki życia oraz zwiększy się mobilność użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/os, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu  realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 405 od km 0+304,21 do km 0+700,00 na odcinku Niemodlin-Wydrowice oraz na odc. Tułowice-Tułowice Małe w km 3+500 do km 4+918. Przebudowa drogi wojewódzkiej na długości ok 1,81km z zapewnieniem nawierzchni  zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś, projektowana droga będzie drogą klasy G o kategorii ruchu KR-5.

Projekt obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni do szerokości 2x3,25 m - na odcinku Niemodlin-Wydrowice, budowę chodnika, budowę pobocza gruntowego o szerokości 1,25m przy jezdni oraz przy chodniku. Planuje się również przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, technicznych, wodociągowych i gazowych. W ramach projektu realizowana będzie również, kompleksowa budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz renowacja i odbudowa rowów przydrożnych. Inwestycja obejmuje również budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, umocnienie powierzchniowe skarp. Ponad to, planuje się przebudowę mostu nad rzeką Ścinawą Niemodlińską. Z powodu niedostatecznego stanu technicznego i nośności nie spełniającej wymagań jak dla klasy "A", istniejący obiekt został przeznaczony do całkowitej przebudowy.

Zakres zadania obejmuje, rozbiórkę mostu i budowę w jego miejscu nowej konstrukcji - projektowany obiekt będzie mostem trójprzęsłowym o konstrukcji ramy kozłowej wykonanej w technologii "na mokro" o rozpiętości teoretycznej 10,5-23,90- 10,5 m. Dzięki temu zostanie zwiększona nośność mostu do 50t. Na moście zaprojektowano jezdnię o szerokości 2x3,5m. Na czas rozbiórki i stawiania mostu powstanie most tymczasowy i droga objazdowa.

Na odc. w Tułowicach zostanie przebudowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,5- 7,0m na odc. 1,4km. Przebudowane zostaną skrzyżowania z istniejącą siecią drogową, zostanie wybudowany odcinek chodnika o szerokości 1,5-2m, oraz odcinek ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5-3,5m. Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe.

Zamontowane zostaną urządzenia poprawiające bezpieczeństwo np. bariery ochronne stalowe na całej długości mostu. Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania , przebudowę i budowę zjazdów, częściową przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci wodociągowej. Zbudowany zostanie chodnik jednostronny na całej długości drogi na odc Niemodlin- Wydrowice. Zbudowane zostanie również pobocze gruntowe o szerokości 1,25m zarówno przy jezdni jak i przy chodniku. Zostaną wykupione grunty niezbędne do realizacji inwestycji.W Tułowicach zaprojektowano zatokę autobusową oraz odcinek chodnika. Zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Zostaną wykonane prace wykończeniowe m.in. umocnienie skarp i rowów, humusowanie wraz z obsianiem. Dokumentacja projektowa. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

 

×

Wyszukaj w serwisie