• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków

logo przejściowe v2.png

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0032/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0032/17-00 z 28.05.2018 r.

 

Wartość zadania:                                                        9 146 693,18 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 7 774 689,20 zł brutto 

Budżet Państwa                                                             914 669,31 zł brutto

Czas realizacji: 05.11.2018 - 06.12.2019

Wykonawca robót budowlanych: 

      BUDIMEX SA, ul. Stawki 40, 01-040 WARSZAWA 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Projekt przewiduje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków o dł. ok. 1,617 km. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 z zapewnieniem nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś. Realizacja planowanego przedsięwzięcia ponadto obejmować będzie m.in.: rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowej, budowę chodników (na terenie zabudowanym w całej miejscowości), oraz poboczy utwardzonych, budowę peronów autobusowych, przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, przebudowę lub/i budowę: przydrożnych rowów odwadniających, przepustów pod zjazdami, obiektów inżynierskich (przepustów, murów oporowych itp.), przebudowę umocnienia dna i skarp cieku przed, za i pod przepustem, przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, ewentualną wycinkę drzew i krzewów, w przypadku konieczności przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi trasy drogowej, elementami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (chodniki, płyty integracyjne, kocie oczka, oświetlenie dedykowane).

×

Wyszukaj w serwisie