• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km 38+285 do km 41+744

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km 38+285 do km 41+744.

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0009/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0009/17-00 z 25.09.2017 r.

 

Wartość zadania:                                                             6 924 814,18 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 5 886 092,04 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                  692 481,41 zł brutto

Czas realizacji: 07.08.2017 - 18.11.2018

Cele projektu

Cele projektu wynikają bezpośrednio z założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wpisują się w oś priorytetową nr 6: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja realizuje cel tematyczny nr 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, a także cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego: zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Cele projektu są zgodne z kierunkami rozwoju Europy Zachodniej zawartymi w "Strategii rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020", wpisują się w jej cel główny "Wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim przez Efektywne wykorzystanie potencjału makroregionu" poprzez cel szczegółowy "Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu" oraz są zgodne z kierunkiem interwencji w ramach celu szczegółowego "Zwiększenie dostępności transportowej Polski Zachodniej w przestrzeni europejskiej przez wzmocnienie powiązań głównych miast makroregionu z Warszawą, Katowicami i trójmiastem, Berlinem, Pragą, Wiedniem oraz Dreznem". Obecnie system transportowy jest nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych. Jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu, tj. uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki życia, zwiększy się mobilność użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji zapewniony zostanie standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę estetyki krajobrazu. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 przebiegającej w Sołectwie Kielcza w Gminie Zawadzkie; Powiat Strzelecki.

W zakresie inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kielcza - granica województwa w km 38+285 do 41+744. Projekt obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej zapewniającą nośność 115 kN/oś oraz poszerzenie jezdni do 6,5m. Planuje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej po lewej stronie drogi na długości ok 0,5km, zabezpieczenie oraz przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych, wodociągowych oraz sieci teletechnicznej. W ramach projektu, realizowana będzie również przebudowa istniejących elementów drogi takich jak: zatoki, rowy, odcinki kanalizacji, przepusty pod drogą i zjazdami. Budowie i przebudowie zostanie poddana kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz sieć wodociągowa. W ramach inwestycji zbudowane zostaną zatoki autobusowe, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz zostaną wybudowane elementy bezpieczeństwa ruchu. Zostanie wykonane i umieszczone oznakowanie poziome i pionowe Ze względu na zły stan nawierzchni i obniżoną nośność drogi, oraz jednoczesny wzrost natężenia ruchu, zwłaszcza samochodów ciężarowych, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 staje się koniecznością. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na długości ok 3,45 km z zapewnieniem nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś. Zaprojektowano przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu ( dedykowane oświetlenie dla przejść dla pieszych, punktowe elementy odblaskowe peosferyczne, tzw. kocie oczka itp.). Zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa po lewej stronie drogi na długości ok 0,5km. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, oraz sieć teletechniczna. Zostanie zbudowane oraz przebudowane oświetlenie oraz sieć niskiego i średniego napięcia. Przebudowie zostaną poddane również elementy wyposażenia drogi takie jak zatoki, rowy, pobocza, odcinki kanalizacji, przepusty pod drogą i zjazdami. Zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Zostaną wykonane i zamontowane tablice informacyjne i pamiątkowe. Nad inwestycją prowadzone będą nadzory branżowe. Dla zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa - projekt budowlany- jako, że zadanie realizowane jest w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

×

Wyszukaj w serwisie