• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4. Zadanie 6. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze od km 9+900 do km 11+450 oraz od km 11+450 do km 12+500”

logotyp_0.jpeg

Projekt złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020

Tytuł zadania:

Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4. Zadanie 6. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze od km 9+900 do km 11+450 oraz od km 11+450 do km 12+500”

Wartość zadania:                                                        7 581 423,81 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                     7 202 352,61 zł brutto 

Budżet Państwa                                                            758 142,38 zł brutto

 

Wykonawca:

LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Termin wykonania zadania:  maj 2018 - grudzień 2018

Opis zadania

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować istniejący stan drogi do obowiązujących norm i warunków technicznych pod względem bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii nastąpi poprawa nawierzchni drogi co przyczyni się do  upłynnienia ruchu i tym samym zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

 Zakres robót:

Projekt przewiduje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 416 w Rzepcze od km 9+900 do km 12+500 (długość ok. 2,6 km). W ramach inwestycji planuje się wymianę konstrukcji nawierzchni mającej na  celu zapewnienie nośności do 115kN/oś, poszerzenie jezdni 6,5m - 07,00 m, budowę chodnika, budowę zatok autobusowych i przejścia dla pieszych, budowę wyspy zwalniającej ruch pojazdów oraz przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi. Ponadto planuje się budowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz przebudowę istniejących, budowę i przebudowę przepustów pod drogą i zjazdami, przebudowa oświetlenia drogowego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, w tym energetycznych, teletechnicznych i sieci wodociągowej, budowę systemu odwadniającego wraz z przebudową rowów przydrożnych oraz przepustów (w tym budowa nowego odwodnienia, przepustów, ścieków skarpowych oraz przykrawężnikowych, a także przebudowę kanalizacji deszczowej), budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż barier energochłonnych na przepustach.

×

Wyszukaj w serwisie