• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901

logotyp_0.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0002/18

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0002/18-00 z 27.08.2018 r.

 

Wartość zadania:                                                                         71 147 452,74 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 60 475 334,82 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                             7 114 745,27 zł brutto

 

Czas realizacji: 02.07.2018 - 30.09.2020

 

Wykonawca robót budowlanych: 

                               DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki życia oraz zwiększy się mobilność użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa. Przeznaczeniem projektowanej obwodnicy jest przeprowadzenie ruchu kołowego (ciężkiego jak i osobowego) na kierunku Myślina – Bzinica Stara z ominięciem centrum miejscowości Dobrodzień.

Projektowana obwodnica będzie budowla liniową, przeznaczoną do szybkiego przemieszczania się wyłącznie  pojazdów samochodowych, nieobsługująca przyległego terenu. Dojazd do terenów i działek przeciętych trasą obwodnicy będzie zapewniony poprzez system projektowanych dróg dojazdowych klasy D zlokalizowanych wzdłuż drogi głównej.

Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miejscowości Dobrodzień o długości ok. 3,82 km wraz z przebudową istniejącej drogi wojewódzkiej nr 901 o długości ok. 1,87 km, na odcinku od połączenia obwodnicy z drogą wojewódzką do Bzinicy Starej oraz budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej DK46 oraz drogi wojewódzkiej DW901 w km 15+810 w m. Dobrodzień.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę odcinka drogi krajowej nr 46 na skrzyżowaniu z projektowaną obwodnicą, przebudowę odcinka ul. Opolskiej, budowę nowego odcinka oraz przebudowę istniejącego odcinka DW nr 901, budowę odwodnienia drogowego, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych, stanowiska do ważenia pojazdów, przebudowę dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą, budowę dróg dojazdowych oraz zjazdów do nieruchomości, budowę ronda turbinowego, budowę zjazdów indywidualnych, elementów bezpieczeństwa ruchu, budowę przejazdu gospodarczego w ciągu DW 901 nad ul. Habas, przepustów, ekranów akustycznych, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi, budowę i przebudowa oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji z sieciami nN i SN, przebudowę istniejących oraz budowa nowych urządzeń melioracyjnych, ewentualną wycinkę drzew i krzewów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi trasy drogowej i jej użytkowników wraz z urządzeniami ochrony środowiska, elementami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (chodniki, kocie oczka, 2 skrzyżowania typu rondo, bariery ochronne, znaki aktywne).

W wyniku realizacji inwestycji powstaną bezpośrednie materialne efekty w tym: długość wybudowanych dróg wojewódzkich 3,82km, długość przebudowanych dróg wojewódzkich–1,87km, liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego–1 szt, długość wybudowanych obwodnic-3,82km

×

Wyszukaj w serwisie