• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 13. Rozbudowa DW 426 w km. 21+346,50 ÷ 22+151,86 wraz z budową ronda na łącznicy autostradowej i budową drogi gminnej

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 13. Rozbudowa DW 426 w km. 21+346,50 ÷ 22+151,86 wraz z budową ronda na łącznicy autostradowej i budową drogi gminnej”

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0011/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0011/17-00 z 25.09.2017 r.

Wartość zadania:                                                        7 389 928,32  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 6 281 439,07  zł brutto 

Budżet Państwa                                                             738 992,83  zł brutto

 

Czas realizacji: 05.06.2017 - 28.11.2017

Wykonawca robót budowlanych: 

DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Cele projektu

Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych. Projekt stanowi część planu kompleksowej poprawy jakości dróg wojewódzkich, a także kolejny etap przebudowy DW nr 426. Budowa DW 426 w km. 21+346,50 ÷ 22+151,86 wraz z budową ronda na łącznicy autostradowej i budową drogi gminnej poprawią atrakcyjność terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd, poprawi stan techniczny drogi oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zakres inwestycji

 

Projekt przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 426 od km 21+346,50 do km 22+151,86 wraz z budową ronda na łącznicy autostradowej i budową drogi gminnej. Długość rozbudowywanej drogi wojewódzkiej to ok. 0,805 km.  W ramach przedsięwzięcia przewidziano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 426 z zapewnieniem nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 z łącznicą węzła autostrady A4 oraz drogą gminną na skrzyżowanie typu rondo. Realizacja planowanego przedsięwzięcia ponadto obejmować będzie m.in.: rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowej, budowę chodników oraz poboczy utwardzonych, budowę zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę dróg gospodarczych, zjazdów na pola i drogi gospodarcze, budowę oświetlenia ulicznego, budowę przepustów pod drogami gminnymi i istniejącymi zjazdami na drogi gospodarcze, budowę barier energochłonnych, przebudowę istniejących rowów drogowych, przebudowę istniejącego uzbrojenia (sieci telekomunikacyjne, energetyczne i ciepłownicze), wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi trasy drogowej i jej użytkowników wraz z urządzeniami ochrony środowiska (osadników ,studnie rewizyjne, wpusty deszczowe), elementami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (chodniki, kocie oczka, 1 skrzyżowanie typu rondo).

×

Wyszukaj w serwisie