• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Przystanki

Procedura wydania zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych.

I.  PRZEBIEG SPRAWY

Wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków autobusowych stanowi czynność poprzedzającą wydanie zezwolenia lub zaświadczenia. Nie przesądza ani o przebiegu linii, ani o rozkładzie jazdy, ani o tym, czy przewoźnik (operator) otrzyma od właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) zezwolenie / zaświadczenie na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym.  

II. Wydanie uzgodnienia na zatrzymywanie  się na przystankach.

Należy zwrócić się do tut. Zarządu z wnioskiem o wydanie uzgodnienia na zatrzymywanie się na przystankach autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych. Do wniosku należy dołączyć:

1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej,

2. wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich, zgodnie z nazwami określonymi Uchwałą Nr XXVIII/294/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r. podany jest pod adresem strony:

PDFWykaz przystanków - Uchwała nr XXVIII/294/2021.pdf (579,81KB) 

PDFUchwała Nr XXV/321/2012 z dnia 28 grudnia 2012.pdf (54,44KB) 

3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.

Powyższą zgodę wydaje się na czas nieokreślony.

III. Należy uzyskać Zezwolenie na regularny przewóz osób wydane przez odpowiedni Organ.

IV. Po uzyskaniu w/w zezwolenia należy zwrócić się do tut. Zarządu celem podpisania umowy:

„Na  korzystanie z przystanków komunikacyjnych - autobusowych w celu zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju (z wyjątkiem przystanków postojowych na stacjach końcowych), których właścicielem albo zarządzającym jest Województwo Opolskie, przez Przewoźnika, uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz przyjęcie do realizacji usługi polegającej na zainstalowaniu na przystankach informacji zwanych rozkładem jazdy”

 

W celu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

- kserokopia dokumentów o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2 Uchwały nr XXV/321/2012,

- kserokopia obowiązującego rozkładu jazdy, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej,

- informacja o ilości zatrzymań, w ciągu roku kalendarzowego (z rozbiciem na miesiące), na przystankach komunikacyjnych którym właścicielem lub zarządzającym jest Zarząd, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej, zał. Nr 3 do umowy

- oświadczenie/deklaracja zawierające wyliczenie należności za korzystanie z przystanków w danym miesiącu, zał. Nr 4 do umowy.

Stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym (Uchwała nr XXII/211/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystania przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie oraz art. 16 ust. 5 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), w związku z waloryzacją zgodnie  z art. 16 ust. 6 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej (Dz.U. 2022 poz. 1634) na rok 2023 - wynoszą od dnia 01.03.2023 r. odpowiednio:

1) 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą,

2) 0,06 zł za jedno zatrzymanie dla środka transportu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą.

Powyższa opłata jest opłatą administracyjną, która nie podlega podatkowi VAT.

Uwaga: przewoźnik jest zobowiązany do złożenia informacji o ilości zatrzymań (nowy formularz - do pobrania) oraz oświadczenia o wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (nowy formularz - do pobrania), bez względu na to, czy realizuje przewozy środkiem transportu przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż lub powyżej 23 osób z kierowcą.

 

Umieszczenie rozkładów jazdy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012 r.) tj. po pisemnym zgłoszeniu przez przewoźnika tut. Zarząd  rozwiesza rozkłady jazdy. Każdorazowe rozmieszczenie jednego rozkładu jazdy jest płatne 10 zł netto za jedną sztukę. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu korzysta z programu firmy informica

 

Do pobrania:

- wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków autobusowych 

- wzór umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych

- załącznik Nr 3 do umowy - informacja o ilości zatrzymań, w ciągu roku kalendarzowego (z rozbiciem na miesiące), na przystankach komunikacyjnych którym właścicielem lub zarządzającym jest Zarząd, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej,

- załącznik Nr 4 do umowy - oświadczenie/deklaracja zawierające wyliczenie należności za korzystanie z przystanków w danym miesiącu.

PDFumowa_na_korzystanie_z_przystanków.pdf (144,63KB) 
DOCXWzór wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków autobusowych.docx (12,59KB) 
DOCXZałącznik nr 3 do umowy - informacja o ilości zatrzymań.docx (13,39KB) 
DOCXZałacznik nr 4 do umowy - oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty -23 osoby.docx (17,77KB) 

V. Podstawa prawna.

- ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.)

- ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r., poz. 202)

- uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego  z dnia 28.12.2012 r. – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

PDFUchwała Nr XXV/321/2012 z dnia 28 grudnia 2012.pdf (54,44KB)

- uchwała nr XXII/211/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie.

PDFUchwała Nr XXII/211/2020 z dnia 29.09.2020r..pdf (68,85KB)

- załącznik do Uchwały Nr VIII/77/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. - wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych. 

 

×

Wyszukaj w serwisie