• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. Etap 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego.” 

Czas realizacji: 15.12.2016 – 30.11.2017 r.

  1. Wartość projektu:                                                    

10 362 226,13  zł brutto

  1. Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        8 807 892,21 zł brutto 

Budżet Państwa                                                         518 111,31  zł brutto

  1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 454. Inwestycja skróci czas podróży w przewozach pasażerskich i towarowych – pozwoli na płynny przejazd samochodów, a także zmniejszy koszty eksploatacji. Za sprawą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego a tym samym obniży się ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Ponadto inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym. Przedmiotowa inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, w tym dojazd do stolicy regionu – Opola oraz poprawi funkcjonalność układu drogowego, zapewniając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  1. Planowane efekty

Efektem realizacji inwestycji będzie:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa opolskiego,

- polepszenie stanu układu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników,

- zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś,

- poprawa obsługi ruchu turystycznego i ponadlokalnego,

- aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu,

- zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego,

- obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego,

- poprawa wizerunku regionu,

-zmniejszenie uciążliwości społecznych – poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

 

×

Wyszukaj w serwisie