• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

 
1.     „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:        27.04.2010 r. do 30.06.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  45,31 mln PLN, w tym 37,41 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania:
 • budowę nowej jezdni z dwoma pasami ruchu i umocnionym poboczem po obu stronach na długości 6,487 km,
 • wykonanie dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy w obu kierunkach,
 • wykonanie skrzyżowań z drogami przecinającymi projektowaną obwodnicę,
 • budowę wiaduktu nad linią kolejową,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
 • budowę przepustów skrzynkowych i rurowych drogowych. 
   

  ob. Grod. przed.jpeg
  ob. Grod. po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.     "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków Pakosławice. Etap II"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:       14.07.2010 r. do 30.06.2011 r. 
Koszt realizacji Inwestycji: 25,49 mln PLN, w tym 21,67 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
 
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi na odcinku – 7,23 km
 • przebudowę mostu – 6,15m
 • przebudowę przepustów pod drogą – 5 szt
 • budowę chodników i ścieżki pieszo - rowerowej
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujących z realizowaną inwestycją
 • budowę zjazdów indywidualnych oraz przepustów pod zjazdami
 • budowę zjazdów publicznych
 • przebudowę skrzyżowania
 • budowę wysp spowalniających ruch i azyli dla pieszych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.     „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobusz w km 24+565–35+760”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:       06.08.2010 r. do 02.06.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 32,82 mln PLN, w tym 27,90 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 11,2 km, w tym do szerokości jezdni 7,00 m,    
 • budowę obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1,50 m,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
 • przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • budowę i przebudowę chodnika w terenie zabudowanym wraz z budową ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowy przepustów drogowych oraz obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę odwodnienia (budowę odcinkowo kanalizacji deszczowej, oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych, drogowych),
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudową drogi.
   

  sm kr przed.jpeg
  sm kr po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:     09.09.2010 r. do 04.08.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   9,99 mln PLN, w tym 8,49 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania:
 • rozbudowę drogi na odcinku 1,3185 km (poszerzenie drogi),
 • budowę chodnika (na terenie zabudowy mieszkaniowej),
 • budowę utwardzonych poboczy (poza terenem zabudowy),
 • przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę muru oporowego w miejscu skarpy drogowej,
 • budowę przepustów drogowych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne).
   

  rozwadza przed.jpeg
  rozwadza po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  5.   „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym  Olszowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:       
Etap I. Przodowa drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Zalesie Śląskie
Etap IIPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 426, odcinek Piotrówka – Strzelce Opolskie wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej” oraz z „Przebudową mostów przez rzekę Jemielnicę i Kanał Ulgi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Jemielnica”
 
Terminy realizacji:
  Etapu I  inwestycji:  od 12.10.2010r. do 11.05.2011r.
  Etap II inwestycji   : od 28.07.2008r. do 02.10.2009r.
 
Koszt inwestycji: 40,043 mln zł , z tego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 32,49 mln zł
 •  Etap I - 12,55 mln zł w tym dofinansowanie z EFRR - 10,66mln zł
 • Etap II - 27,49 mln zł w tym dofinansowanie z EFRR - 21,83 mln zł
Opis projektu
Etap II:
 • budowie kanalizacji deszczowej;
 • gruntownej przebudowie drogi na odcinku o długości 8 km przebiegającym przez miejscowości Piotrówka, Jemielnica, Szczepanek, Strzelce Opolskie (jezdnię poszerzono do 7 m i przystosowano do przenoszenia obciążeń jakie generuje ruch drogowy o dużym natężeniu);
 • budowie ciągów pieszo – rowerowych na całej długości przebudowanego odcinka;
 • budowie chodników;
 • przebudowie niektórych skrzyżowań;
 • przełożeniu linii energetycznej, oświetlenia ulicznego, zabezpieczeniu kabli teletechnicznych;
 • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi;
 • budowie zatok autobusowych;
 • budowie kładki pieszo rowerowej w Strzelcach Opolskich;
 • Przebudowie dwóch obiektów mostowych w Jemielnicy:
 • na Kanale Ulgi przebudowa mostu polegała na jego wzmocnieniu i poszerzeniu ,
 • na rzece Jemielnica rozebrano istniejącą konstrukcję mostową i wybudowano nowy obiekt mostowy.


Etap I :

 • budowie kanalizacji deszczowej;
 • gruntownej przebudowie drogi na odcinku o długości 1,97 km (jezdnię   przystosowano do przenoszenia obciążeń jakie generuje ruch drogowy o dużym natężeniu – 115 KN);
 • budowie chodników;
 • przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym;
 • budowie ekranów akustycznych;
 • przełożeniu linii energetycznej, oświetlenia ulicznego, zabezpieczeniu kabli teletechnicznych;
 • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi;
 • budowie zatok autobusowych
 • budowie miejsca do ważenia pojazdów
   

  Olszowa wezeł przed.jpeg
  Olszowa węzeł po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
6.   „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odc. Przeczów - Mikowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:      07.09.2010r. do 14.07.2011r.
Koszt realizacji inwestycji: 6, 179 mln PLN,  w tym dofinansowanie z EFRR wynosi     5,25 mln PLN                                                                                                                  
Jest to zadanie typu zaprojektuj – wybuduj:
Zakres zadania obejmował:
 •  Przebudowę drogi na odcinku 2,410 km,
 •  Budowę chodnika,
 •  Budowę odwodnienia drogi,
 •  przebudowę zjazdów,
 •  Przebudowę skrzyżowania,
 •  Remont przepustu
 •  Przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.
      

przeczów mikowice przed.jpeg
pzreczów mikowice po.jpeg

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji

 

×

Wyszukaj w serwisie