• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Zajęcie pasa drogowego

Zajmowanie pasa drogowego - warunkiem uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego jest złożenie wniosku zawierającego:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 2. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku występowania w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika);
 3. dowód zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;

Wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole,
Bank Millennium SA Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

 1. cel zajęcia pasa drogowego;
 2. lokalizację zajętego pasa drogowego (nr drogi oraz nazwa miejscowości lub odcinka, a w przypadku wniosku na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń również rodzaj terenu: obszar zabudowany/niezabudowany);
 3. powierzchnię (w przypadku wniosku na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń powierzchnię pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia) oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego;
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego oraz harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadkach etapowego prowadzenia robót;
 5. sygnaturę oraz datę wydania zezwolenia wydanego przez tut. Zarząd na lokalizację projektowanych urządzeń, obiektów budowlanych lub zjazdu w pasie drogowym;
 6. oświadczenie o:
 1. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 3. zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 1. projekt organizacji ruchu (zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem t. j. Dz. U. 2017 poz. 784), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Infrastruktury i Gospodarki, 45-867 Opole, ul. Hallera 9. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenie tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub

     oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;

 

Wzory wniosków oraz oświadczeń znajdziecie Państwo poniżej.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty naliczane na podstawie uchwały Nr XXI/182/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2004 r. zmienionej uchwałą Nr XII/149/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r.

Szczegółowe Informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 77 459 18 18 oraz 77 459 18 19

 

Podstawa prawna:

a) art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.);

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1264).

c) uchwała Nr XXI/182/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2004 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 42 poz. 1220 z dnia  25.06.2004 r. zmieniona uchwałą Nr XII/149/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 29 z dnia  10.01.2012 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.  PDFUchwała_Nr_XII_149_2011_w_sprawie_opłat_za_zajęcie_i_umieszcznie.pdf (246,64KB)

2. PDFUchwała_Nr_XXI_182_2004_w_sprawie_opłat_za_zajęcie_i_umieszczenie.pdf (90,72KB)

3. DOCXWniosek_o_umieszczenie.docx (15,77KB)

4. DOCXWniosek_o_zajęcie_pasa.docx (18,12KB) 

5. DOCXFormularz_danych_inwestora.docx (15,67KB)

6. DOCXFormularz_danych_inwestora_pełnomocnik.docx (15,78KB)

7. DOCXOświadczenie.o.zabezpieczeniu.prowadzonych.robót.docx (12,23KB)

8. DOCXOświadczenie.2017.docx (12,50KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie