• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Uzgodnienia lokalizacyjne

Tryb postępowania przy uzgodnieniach
(wydawaniu Postanowień lub Decyzji administracyjnych)
 

Podstawa prawna: 

 • kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 sierpnia 2016 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz 1264).


I. Uzgodnienia zjazdów indywidualnych i publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji planowanego zjazdu (3 egzemplarze);
 • kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na którą planowany jest zjazd;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy 

Na złożony wniosek ZDW w OPOLU odpowie w formie decyzji, w której podane zostaną warunki do projektowania oraz inne informacje związane z koniecznoscią uzyskania Pozwolenia budowlanego.
 
 

 
II. Usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach.

Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacja obiektu budowlanego z podaniem odległości od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej (3 egzemplarze);

 

III. Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

Urządzenia obce w pasie drogowym to przede wszystkim :
- energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne. 

Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją urządzeń obcych (3 egzemplarze);
 • przekroje poprzeczne w miejscach lokalizacji projektowanych sieci wzdłuż drogi z pokazaniem odległości od krawędzi jezdni i innych elementów pasa drogowego, głębokości posadowienia, istniejącej infrastruktury, istniejącego uzbrojenia terenu (przekroje należy wykonać w 3 egz. we wszystkich charakterystycznych miejscach przebiegu trasy);  

 

IV. Parkingi, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, chodniki.

Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją planowanych rozwiązań (3 egzemplarze);

Na złożony wniosek ZDW w OPOLU odpowie w formie Postanowienia, w którym podane zostaną warunki do projektowania oraz inne informacje związane z koniecznością uzyskania Pozwolenia budowlanego. 
 
 

Informacje dodatkowe:

 • w przypadku gdy do tut. Zarządu występuje Projektant winien on posiadać Upoważnienie (pełnomocnictwo) imenne od Inwestora zadania do występowania w jego imieniu (pełnomocnictwo winno dotyczyć konkretnego zadania inwestycyjnego),

   
 • przy wydawaniu decyzji administracyjnych obowiazują opłaty skarbowe określone w Ustawie o opłacie skarbowej. W Ustawie tej określone są też podmioty i inwestycje zwolnienia od opłaty skarbowej,

   
 • wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Prezydenta Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole,  Bank Millennium SA Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.  W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć dowód wpłaty.
   
   
×

Wyszukaj w serwisie