• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

2014 r.

1. „Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Wartość zadania:                                                      26 684 937.41 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        22 682 196.79  zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                           4 002 740.62 zł brutto

Czas realizacji: 18.09.2013 - 09.10.2014

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 3,7 km
Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy KR 4, Typ przekroju: drogowy (lokalnie półuliczny i uliczny).

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- budowę jezdni o szerokości 7,00 m,
- budowę skrzyżowań – 5 szt.,
- budowę nowych dróg zbiorczych,
- budowę nowych rowów,
- wzmocnienie istniejących nawierzchni drogowych,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
- wyspy spowalniające ruch pojazdów, - aktywne oznakowanie o stałej i zmiennej treści, - chodniki i ścieżki rowerowe,
- oświetlenie,
- kocie oczka,
- znak interaktywny,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów (odpowiednie kąty skrzyżowań, trójkąty widoczności, właściwy dobór rodzaju skrzyżowania w odniesieniu  miedzy innymi do natężenia ruchu).

 

 

2.  ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała od km 43+368 do km 45+210”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                        4 553 776,18 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej           3 824 920,50 zł brutto
Budżet Województwa Opolskiego                                728 855,68 zł brutto

Czas realizacji:  8.11.2013 r.  - 17.07.2014 r.

Wykonawca robót budowlanych :
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26.

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi : 1,716 km
Projekt obejmował wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
- nową konstrukcję jezdni na odc. 1,255km,
- wyremontowano konstrukcję jezdni na odc. 0,461 km
- pobocza umocniono kruszywem,
- ścieżkę pieszo rowerową o długości 1, 856 km,
- zjazdy indywidualne i publiczne.

 

 

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 29+550 - 32+000 oraz 32+500 – 34+500”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                     6 107 542,74   zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej         5 191 411,32  zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                             916 131,42  zł brutto

Czas realizacji: 18.12. 2013 - 12 .11. 2014 r.

Wykonawca robót budowlanych :
SKANSKA S.A.  ul. Gen. Józefa  Zajączka 9,  01-518 Warszawa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 4,450 km
Projekt obejmował wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
- nową konstrukcję jezdni,
- pobocza umocniono kruszywem,
- nową zatokę autobusową,
- perony (chodniki) w rejonie zatok autobusowych,
- odwodnienie drogi (rowy),
- zjazdy indywidualne i publiczne,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją (linie: elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne , linie teletechniczne)

 

 

4.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinkach: Szumirad – Chudoba w km 7+200 –  8+250 i 8+350 – 9+200, oraz w Łowoszów w km 13+295 – 14+300 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                          4 314 835,60 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej            3 667 610,26 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                                 647 225,34  zł brutto

Czas realizacji:  18.12..2014 r. – 17.10.2014 r.

Wykonawca robót budowlanych :
SKANSKA S.A.  ul. Gen. Józefa  Zajączka 9,  01-518 Warszawa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,905 km
Projekt obejmował wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z , KR 4.

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano :
- przebudowę drogi o szerokości jezdni - 6,5 m
- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szer. 1,0 m
- przebudowę zjazdów na pola, drogi leśne i do posesji
- wykonanie przebudowy istniejącego systemu odwadniającego
- przebudowę przepustów pod zjazdami
- wycinkę drzew kolidujących
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ITS

 

5. „Budowa obiektu mostowego w km 17+933 wraz z awaryjną rozbiórką przepustu i zabezpieczeniem istniejącej jezdni, odbudowa drogi w km 17+943 – 18+043, odbudowa skarp nasypu i nawierzchni w km 19+531 – 19+631, odbudowa stożków i wylotów kanalizacji deszczowej przy obiekcie mostowym w km 20+119, odbudowa kanalizacji deszczowej w km 17+588 – 17+927 oraz odbudowa nawierzchni na zatokach autobusowych w km 17+807 i 17+864 w ciągu DW 411 w m. Głuchołazy zniszczonych w wyniku powodzi w maju 2014 roku

 

Dofinansowanie  z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych  Ministerstwa Finansów Rzeczpospolita Polska na podstawie pozytywnej opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wartośc zadania:
etap 1:     600 000,00 pln brutto
etap 2:  6 583 339,32 pln brutto w tym dofinansowanie 5 544 672,57 pln
łącznie: 7 183 339,32 pln brutto

Termin realizacji:
etap 1    roboty rozbiórkowe – 11.06.2014 r. – 30.06.2014 r.
etap 2    roboty budowlane:  –  24.09.2014 r. – 22.12.2014 r.

Wykonawca robót budowlanych :
etap 1    Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Jagiełły 39
etap 2    DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

 

Roboty budowlane obejmowały:

  1. w obrębie zniszczonego mostu drogowego:

- zapewnienie organizacji tymczasowej ruchu, w tym wykonanie i utrzymywanie tymczasowej drogi objazdowej w Charbielinie,
- rozbiórkę fragmentu infrastruktury kolejowej na obszarze niezbędnym dla budowy nowych obiektów,
- budowę obiektu mostowego w konstrukcji żelbetowej jednoprzęsłowej zamkniętej ramy o szerokości świetle 5,0 m i długości 36,826 m wraz z umocnieniami skarp brzegu rzeki w postaci gabionów. Most o klasie obciążeń „A”,
- budowę jezdni w obrębie mostu: jezdnia asfaltowa o szerokości 7,0 m,
- budowę obustronnego chodnika w obrębie mostu – szerokość chodnika 2,0 m,
- budowa obejmowała odcinek o długości 198 m,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę wodociągu,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę kolidujących fragmentów sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej,

  1. w obrębie osuniętej skarpy drogowej:

- odtworzono zniszczony fragment skarpy drogowej oraz odtworzono konstrukcję jezdni i chodników na długości około 100 mb, wraz z odtworzeniem urządzeń odwadniających (rowy).

×

Wyszukaj w serwisie