• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Konsultacje dotyczące obwodnicy Nysy!

BUDOWA OBWODNICY NYSY

W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH 411 i 489 - KONSULTACJE

Data/miejsce spotkania: 14.10.2022 (piątek)

godz. 08.00  Sala Orła Białego

 

Informacja o inwestycji:

Celem inwestycji jest zaprojektowanie nowej drogi wojewódzkiej klasy technicznej G, zapewniającej komunikację pomiędzy istniejącym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 411 i 489 i jednocześnie stanowiącą obwodnicę miejscowości Nysa.

Założono, że początek planowanej obwodnicy będzie zlokalizowany na włączeniu do istniejącego skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie drogi krajowej nr 41 z drogą wojewódzką nr 489), a koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 411, co wymagać będzie przekroczenia linii kolejowej nr 137.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie:

 • miejscowość: Nysa
 • gmina: Nysa
 • powiat: nyski

województwo: opolskie

 

Źródło finansowania:

 • 20 maja 2021 r. Województwo Opolskie złożyło wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania obwodnicowego pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489.

           Wartość zadania 78 000 000,00 zł., w tym:

- dofinansowanie 80 %, co daje kwotę 64 400 000,00zł,

- wkład własny w wysokości 15 600 000,00 zł.

 • 26 grudnia 2021 r. - Województwo Opolskie otrzymało informację z Ministerstwa Infrastruktury o przyznaniu dofinansowania w wysokości 39 000 000,00 zł, co stanowi 50% wartości zadania.
 • 4 stycznia 2022 r. została wystosowana prośba o zwiększenie wkładu własnego z kwoty 15 600 000 zł do kwoty 39 000 000 zł.

Uchwałą nr XXXIX/392/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego                2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 zabezpieczono środki na realizację ww. przedsięwzięcia. 

 

Parametry techniczne dla projektowanych dróg (założenia):

Droga wojewódzka:

 • kategoria drogi: wojewódzka
 • klasa techniczna: G (główna)
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • prędkość projektowa: 70 km/h
 • prędkość miarodajna: 90 km/h
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość ścieżki rowerowej: 3,00 m
 • szerokość pobocza: 1,25 m

 

Skrzyżowanie typu rondo:

 • średnica zewnętrzna Wariant 1: D = 40,00 m
 • średnica zewnętrzna Wariant 2: D = 60,00 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • szerokość wlotów: 4,50 m
 • szerokość wylotów: 5,50 m

 

Opis stanu istniejącego:

 • Teren, na którym zaprojektowano poszczególne warianty obwodnicy miasta Nysa stanowią pola uprawne położone pomiędzy istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 489 i nr 411, miejscowość Hajduki Nyskie, Niwnica oraz zabudowanie miejscowości Nysa.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej zlokalizowana jest linia kolejowa nr 137 na relacji Katowice – Legnica.
 • Cieki wodne zlokalizowane na rozpatrywanym obszarze to rzeka Kamienica wraz z dopływami spod Góry Węgierki i poniżej Hajduków Nyskich oraz rzeka Młynówka Niwnicka.
 • Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są również napowietrzne sieci wysokiego napięcia 110 kV relacji: Hajduki Nyskie – Paczków, Hajduki Nyskie – Bodzanów, Nysa/Hajduki – Ceglana/Zdzieszowice.

 

Wariantowość trasy obwodnicy:

 

WARIANT 1:

 • Ilość skrzyżowań: 2 skrzyżowania typu rondo,
 • Ilość obiektów inżynierskich:
 • 1 wiadukt nad linią kolejową,
 • 1 wiadukt nad drogą gminną nr 106701 O,
 • 1 kładka pieszo-rowerowa,
 • 1 most nad rzeką Kamienica,
 • 6 szt. obiektów nad ciekami wodnymi,
 • Długość trasy: km 4+565,
 • Odwodnienie: powierzchniowe do rowów drogowych z odprowadzeniem do odbiorników – istniejące cieki wodne.
 • Łączna długość obiektów - około 142 m.

 

WARIANT 2A:

 • Ilość skrzyżowań: 2 skrzyżowania typu rondo,
 • Ilość obiektów inżynierskich:
 • 1 wiadukt nad linią kolejową,
 • 1 most nad rzeką Kamienica,
 • 1 most nad dopływem rzeki Kamienica,
 • 3 szt. obiektów nad ciekami wodnymi,
 • Długość trasy: km 5+290,
 • Odwodnienie: powierzchniowe do rowów drogowych z odprowadzeniem do odbiorników – istniejące cieki wodne.
 • Łączna długość obiektów - około 185 m.

 

WARIANT 2B:

 • Ilość skrzyżowań: 2 skrzyżowania typu rondo,
 • Ilość obiektów inżynierskich:
 • 1 wiadukt nad linią kolejową,
 • 1 wiadukt nad drogą dojazdową,
 • 1 most nad rzeką Kamienica,
 • 1 most nad dopływem rzeki Kamienica,
 • 3 szt. obiektów nad ciekami wodnymi,
 • Długość trasy: km 5+383,
 • Odwodnienie: powierzchniowe do rowów drogowych z odprowadzeniem do odbiorników – istniejące cieki wodne.
 • Łączna długość obiektów – około 210 m.

nysa_warianty.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie