• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Opolskie na rowery

logotyp_0.jpeg 

 

Projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną ”finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjna w województwie opolskim

3678383625.png 

I.

Projekt „Opolskie na rowery” realizowany jest dzięki funduszom europejskim Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jest jednym z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej a jego realizacja zakończy się w grudniu 2022 roku. Jego łączna wartość to 2,5 miliona złotych natomiast poziom unijnego dofinansowania wynosi aż 100% kosztów kwalifikowanych.

Wdrożenie projektu wpisuje się w działania Zarządu Województwa Opolskiego mające na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, co w efekcie pozwoli na dostosowanie się do zmian klimatu i ograniczy negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Innym istotnym aspektem realizacji tego pomysłu jest rozwój turystyki rowerowej, która w obecnym czasie przeżywa dynamiczny rozwój i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Opolskie – natomiast jego realizacją zajmie się Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz międzydepartamentowy zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, koordynowany przez Departament Infrastruktury i Gospodarki.

Zadanie nr 3 w ramach którego wykonane zostaną miejsca obsługi rowerzystów tzw. MOR-ów, ustawienie oznakowania oraz przebudowa infrastruktury drogowej.

Głównym celem zadania jest zagospodarowanie i uatrakcyjnienie, dla rowerzystów jak i turystów, pieszych miejsca odpoczynku. Wytypowane zostały lokalizacje, w obrębie której poruszają się rowerzyści oraz aktywni spacerowicze dla których ma zostać wygospodarowanie miejsca odpoczynku.  

Wygospodarowane miejsce składać ma się z:

•          zadaszona wiata z ławeczkami ,stolikami oraz stojakami na rowery,

•          niezależnie zlokalizowanych ławeczek ze stolikami,

•          tablicy informacyjnej,

•          stojaków na rowery,

•          koszy,

•          utwardzonego placu o wymiarach min. 9,5x8 m lub 13x8 m

W zakresie zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane) i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa miejsca obsługi rowerzystów-MOR” - w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj w podziale na zadania:

1.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Moszna ”

2.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Ładza”

3.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości Boroszów”

 

Wartość zadania: 

1.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Moszna ” – 226 320,00 PLN

2.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Ładza” – 300 080,00 PLN

3.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości Boroszów” – 310 083,00 PLN

 

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej   - 100%        

Czas realizacji: 10 tygodni

Termin realizacji projektu:  31 grudnia 2022 r.

 

II.

Projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną ”finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjna w województwie opolskim

 

Projekt „Opolskie na rowery” realizowany jest dzięki funduszom europejskim Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jest jednym z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej a jego realizacja zakończy się w grudniu 2022 roku. Jego łączna wartość to 2,5 miliona złotych natomiast poziom unijnego dofinansowania wynosi aż 100% kosztów kwalifikowanych.

Wdrożenie projektu wpisuje się w działania Zarządu Województwa Opolskiego mające na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, co w efekcie pozwoli na dostosowanie się do zmian klimatu i ograniczy negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Innym istotnym aspektem realizacji tego pomysłu jest rozwój turystyki rowerowej, która w obecnym czasie przeżywa dynamiczny rozwój i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Opolskie – natomiast jego realizacją zajmie się Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz międzydepartamentowy zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, koordynowany przez Departament Infrastruktury i Gospodarki.

 

Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia/przejazdu dla pieszych/rowerzystów wraz z modernizacją nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 414 Opole  – Prudnik w m. Dębina będących w administracji ZDW Opole

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (zadania):

a) część nr 1 – „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia/przejazdu dla pieszych/rowerzystów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Prudnik w m. Dębina”, którą Wykonawca będzie realizował w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i następnie wykonaniu robót budowlanych na jej podstawie.

b) część nr 2 – w ramach której wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dotyczących „Modernizacji nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Prudnik w m. Dębina” w oparciu o otrzymaną od zamawiającego przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:

Część nr 1:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;

- wykonanie zasilania z szafy oświetlenia /latarni ulicznej;

- dostarczenie i montaż niezbędnych elementów infrastruktury oświetleniowej przejścia dla pieszych (dwie dedykowane oprawy asymetryczne przejścia dla pieszych w technologii LED);

- wykonanie tablic informacyjnych dotyczącej promocji projektu – 2 szt.

Część nr 2:

- modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej,

- obniżenie krawężnika na wysokości przejazdu dla rowerów,

- odnowienie oznakowania grubowarstwowego oraz wykonanie płyt integracyjnych przejścia dla pieszych.

 

Wartość zadania: 

1. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia/przejazdu dla pieszych/rowerzystów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Prudnik w m. Dębina” – 39.483,00 PLN

2.  „Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Prudnik w m. Dębina” – 193.501,51 PLN

 

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej - 100%        

Czas realizacji: 8 tygodni

 

III.

,,Dostawa i montaż zestawów monitorujących ruch rowerowy na ścieżkach rowerowych  na terenie województwa opolskiego.”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  3 szt. czujników z pętlą indukcyjną  do zliczania rowerzystów montowanych  w nawierzchni asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej o szer. do 3,5 m w miejscowościach Boroszów, Zawada, Lubrza.

Opis:

Czujniki z pętlą indukcyjną w kształcie diamentu mają służyć do zliczania ruchu rowerowego z dwóch kierunków (suma przejazdów ogółem na godzinę). Dane z licznika powinny być przesyłane raz na dobę na serwer, z dostępem do aplikacji przez przeglądarkę. Działanie pętli powinno polegać na wykorzystaniu zjawiska zmiany indukcyjności pola - w momencie kiedy rower znajdzie się nad pętlą następuje zliczenie. Elementem detekcyjnym będzie umieszczona pod nawierzchnią pętla indukcyjna ułożona w odpowiednim kształcie tak, aby rower nie mógł jej ominąć. Zliczane są tylko rowery.

Dane z pętli będą prezentowane osobno i będą dotyczyły min.: liczby rowerzystów

w dniu bieżącym, w ciągu miesiąca z wyszczególnieniem poszczególnych dni oraz w ciągu roku z wyszczególnieniem poszczególnych miesięcy.

 

Zamówienie zapewni dostęp aplikacji do obsługi danych, z dostępem online, poprzez dedykowaną sieć www, umożliwiając przegląd i eksport danych do plików cyfrowych w formatach xls.

Raport generowany będzie zawierać: nazwę lokalizacji licznika, wybrany przedział czasowy, dane statystyki przedstawione w wykresach, a także  umożliwiający  wizualizację  danych  na  stronie  internetowej,  m.in.:  odczyt  liczby zliczonych  rowerzystów  w  dniu  poprzednim  z  podziałem  na  godziny;  odczyt  zliczonych rowerzystów za dany okres (np. dzień, tydzień, miesiąc, rok).

 

Urządzenia monitorujące ruch rowerzystów:

  1. Zawada – Gmina Turawa:    https://public.data.eco-counter.com/?id=300029703

  2. Boroszów – Powiat Oleski :  https://public.data.eco-counter.com/?id=300029677

  3. Lubrza – Powiat Prudnicki :  https://public.data.eco-counter.com/?id=300029702

 

Wartość zadania: - 108 965,70 PLN

Dofinansowanie: - Środki Unii Europejskiej   - 100%        

Czas realizacji: 5 tygodni

Termin realizacji projektu:  31 grudnia 2022 r.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie