• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

„Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice”

Roszkowice_most_dotacja.png

 

Nazwa zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice”.

Dofinansowanie: 464 317,00 zł

Całkowita wartość: 1 201 468,33 zł


Okres realizacji zadania:

rozpoczęcie: 25.05.2021 r.  
zakończenie: 26.11.2021 r.

Zakres opracowania obejmuje:

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót:         

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 427 na dojazdach do obiektu i w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403 O typu T,
 • częściowa rozbiórka istniejącej konstrukcji i wzmocnienie obiektu z wykorzystaniem technologii reliningu,
 • reprofilacja rowów i umocnienie skarp w obrębie obiektu,
 • wycinka drzewa.

Zaplanowano przebudowę skrzyżowania typu T. Jezdnia na obiekcie i dojazdach projektowana jest
o zmiennych spadkach, tak aby zapewnić sprawne odprowadzenie wód w kierunku odwodniania wpustami drogowymi a dalej w kierunku rowu. Niweleta drogi w profilu i w osi drogi w planie ulegną niewielkiej korekcie. W ciągu drogi planuje się ustawienie krawężnika betonowego i montaż barier drogowych. Dodatkowo zostaną wykonane pobocza z destruktu asfaltowego, uzyskanego podczas rozbiórki nawierzchni drogi Pobocze od strony krawężnika projektuje się o szerokości 1,25 m. W rejonie skrzyżowania zostanie również wykonana przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów indywidulanych.

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry:

 • szerokość jezdni                                                                                                2x3,5 m,
 • spadek poprzeczny daszkowy                                                                         2%,
 • kategoria ruchu                                                                                                  KR 3,
 • klasa techniczna drogi                                                                                      G,
 • przyjęta prędkość projektowa                                                                          Vp=50 km/h,
 • przyjęta prędkość miarodajna                                                                          Vm=60 km/h,
 • nośność nawierzchni                                                                                         115 kN/oś,
 • szerokość pobocza utwardzonego destruktem bitumicznym min.              1,25m.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje częściowe rozebranie istniejącej konstrukcji oraz infrastruktury drogowej na moście oraz na odcinkach strefy przejściowej przed i za obiektem.

Dane ogólne projektowanego mostu:

Istniejący obiekt jest betonowym mostem drogowym o schemacie statycznym łuku. Przewiduje się wzmocnienie konstrukcji istniejącego mostu z wykorzystaniem technologii reliningu. Do koryta cieku pod istniejącym obiektem planuje się wprowadzenie stalowej powłoki (z blachy falistej), zapewniając prześwit ok. 10 cm między powłoką
a istniejącą konstrukcją. Projektuje się posadowić konstrukcję stalową na uprzednio wykonanych ławach fundamentowych („ściankach wewnętrznych” kotwionych do istniejących ścian mostu) i zamocowanych na nich ceownikach. Dodatkowo planuje się wykonanie poszerzenia nasypu drogowego oraz poboczy. Odwodnienie jezdni na moście oraz na skrzyżowaniu odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Woda opadowa i roztopowa kierowana będzie do ścieków przykrawężnikowych (z podwójnej kostki) a dalej spadkami podłużnymi do wpustów drogowych, skąd odprowadzona zostanie do rowu. Projektuje się wykonanie również barier ochronnych typu N2/W2/A, zakotwionych w gruncie. Po stronie wody dolnej, równolegle do ściany czołowej projektuje się wykonać schody skarpowe z elementów prefabrykowanych. Przy schodach zostaną wykonane pochwyty balustrady.

Główne parametry geometryczne mostu:

Projektowany most posiadać będzie następujące parametry:

 • klasa obciążenia                                                                                                                „A”
 • światło poziome pod obiektem                                                                                          2,70 m
 • światło pionowe pod obiektem (odl. od spodu przęsła do dna rowu)                             ~2,52 m
 • długość całkowita (rzut konstrukcji w osi obiektu razem ze skrzydłami)                        25,20 m

kąt skrzyżowania z przeszkodą:     

 

Inwestycja przed realizacją:

 

 

Inwestycja po realizacji:

 

 

×

Wyszukaj w serwisie