• Facebook ZDW Opole
 • BIP
 • WCAG
Nagłówek

„Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445”

DW 386 Kopice.png

 

Nazwa zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445”.

Dofinansowanie: 1 096 828,00 zł

Całkowita wartość: 2 257 313,47 zł


Okres realizacji zadania:

Rozpoczęcie: 02.06.2021 r.  
Zakończenie: 05.11.2021 r.

 

Opis projektu:

W ramach zadania zostanie przebudowany obiekt mostowy wraz z dojazdami zlokalizowany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice na odcinku ok 140 m. Przewiduje się wykonanie całkowitej rozbiórki istniejącego mostu i wybudowanie w jego miejscu nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących przepisów. Zostanie również wykonana nowa konstrukcja nawierzchni zdolna przenosić ruch pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś i klasie technicznej G, wykonana zostanie bitumiczna ścieżka pieszo – rowerowa na odcinku wymagającym zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów oraz ulepszone pobocze o szerokości 1,25m. Zostanie kompleksowo przebudowana kanalizacja deszczowa w miejscach tego wymagających oraz przebudowane zostaną kolidujące sieci tj.: wodociągowa teletechniczna i energetyczna.

 1. Parametry nowoprojektowanego obiektu mostowego

Nowo budowany obiekt stanowić będzie monolityczna żelbetowa rama zamknięta o rozpiętości teoretycznej 3,3 m i świetle pionowym 1,7 m oraz o szerokości całkowitej 17,61 m. Na wlocie i wylocie obiektu zostaną podwieszone skrzydła (muru oporowego) o spadku dostosowanym do przyległego terenu. Kąt skosu obiektu 62 O. Posadowienie obiektu bezpośrednie na ławie fundamentowej. Podstawowe parametry projektowanego obiektu:

 • długość całkowita                                             17,61 m
 • szerokość całkowita                                         3,6 m 
 • światło poziome                                                3000 mm
 • światło pionowe                                                1700 mm
 • szerokość jezdni                                               9,35 m
 • szerokość ścieżki pieszo – rowerowej            3,0 m
 • spadek cieku                                                    0,1 %
 • spadek konstrukcji                                            0,5 %
 • kąt skosu                                                           62°
 • klasa drogi w ciągu                                          G
 • klasa obciążenia                                               klasa I
 1. Parametry projektowanej drogi
  • Kategoria drogi: wojewódzka
  • Klasa drogi: G 1x2,
  • Kategoria ruchu: KR 4
  • Prędkość projektowa: Vp=50km/h,
  • Prędkość miarodajna: Vm=50km/h,
  • Prędkość dopuszczalna: Vo=40km/h,
  • Szerokość jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
  • Szerokość poboczy ulepszonych: 1,25 m,
  • Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 3,00 m,
  • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
  • Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi na odcinkach prostych  - spadek daszkowy: 2,00%,
  • Spadek poprzeczny ścieżki pieszo-rowerowej: 2,00%

Zakres opracowania obejmuje:

 1. Roboty mostowe:
 • rozebranie i budowa nowego obiektu inżynierskiego,
 • reprofilacja i umocnienie skarp i dna cieku.

 

 1. Roboty drogowe:
 • wykonanie rozbudowy nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR 4 i dostosowanie jej parametrów do drogi klasy G,
 • wykonanie bitumicznej ścieżki pieszo – rowerowej (dwukierunkowej) po prawej stronie jezdni i ulepszonego pobocza po lewej stronie jezdni,
 • budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • montaż balustrad i barier ochronnych
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
 1. Roboty rozbiórkowe:
 • rozebranie istniejącego mostu
 • rozebranie istniejącej nawierzchni jedni oraz zjazdów, krawężników, oporników i obrzeży betonowych oraz przepustów zlokalizowanych pod istniejącymi zjazdami.
 1. Roboty branżowe:
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa wodociągu na odcinku kolidującym z projektowanym układem drogowym,
 • przebudowa istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjne na odcinku kolidującym z projektowanym układem drogowym.

Inwestycja przed realizacją:

 

 

 

Inwestycja po realizacji:

 

×

Wyszukaj w serwisie