• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

„Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 40+078 – 41+260,20 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie – zadanie A.”

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

 

Tytuł zadania:

„Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 40+078 – 41+260,20 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie – zadanie A.”

 

 

Nr wniosku:         RPOP.06.01.00-16-0007/20

 

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0007/20-00 z 15.03.2021 r.

 

Wartość zadania:                                                      7 342 136,40  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               499 999,48 zł  brutto 

 

Czas realizacji: 12.2021 – 05.2023

Trwa postępowanie przetargowe.

 

Cele projektu

Realizacja inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich na odcinku długości ok 1,18 km, tj. od km 40+078 do km 41+260,20. Celem inwestycji jest rozbudowa drogi do parametrów G wraz z poprawą bezpieczeństwa jej użytkowników oraz zapewnieniem właściwej nośności i trwałości konstrukcji jezdni drogowej.

Planowany zakres robót :

- rozbudowa drogi do parametrów zgodnie z załącznikiem mapowym klasa techniczna G, nośność nawierzchni 115kN/oś

  • rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni,
  • budowa nowej konstrukcji jezdni o szerokości ok. 7,0 m,

- przebudowa i budowa ścieżki pieszo-rowerowej do zjazdu na parking przycmentarny,

- przebudowa i budowa chodników,

 - budowa poboczy grunt. o szer.1,25 m

- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

- budowa pasów lewoskrętu

- przebudowa zjazdów publicznych, indywidualnych oraz rolnych,

- kompleksowa przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

 - przebudowa sieci energetycznej

- przebudowa sieci telefonicznej

- odmulenie istniejących rowów oraz budowę nowych

- budowa zbiornika retencyjno - chłonnego

- wycinka kolidujących drzew.

- wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż oznakowania pionowego

- urządzenie zieleni drogowej.

Cele projektu wynikają bezpośrednio z założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wpisują się w oś priorytetową nr 6: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja realizuje cel tematyczny nr 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, a także cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego: zwiększona dostępność obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Obecnie system transportowy jest nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 jest o tyle istotna, iż stanowi ona włączenie do systemu dróg krajowych oraz sieci TEN-T, bezpośrednio łącząc się z autostradą A4 na wysokości Gogolina, a także z DK 94 w m. Strzelcach Op. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego.

Realizacja projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, przyczyni się do polepszenia jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu, tj. uczestnicy ruchu drogowego, w tym pieszego i rowerowego, a także mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Wpłynie to na poprawę warunków życia oraz zwiększenie mobilności użytkowników. Zapewniony zostanie standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kn/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu. Zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja będzie miała przełożenie na poprawę stanu środowiska naturalnego, między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego oraz poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

 

×

Wyszukaj w serwisie