• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy województwa”.

logotyp_0.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

 

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy  województwa”.

 

Nr wniosku:         RPOP.06.01.00-16-0008/20

 

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0008/20 – 00  z dnia  31.05.2021 r.

 

 

Wartość zadania:                                                               33 643 490,40  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               1 056 405,59 zł  brutto 

 

Czas realizacji: 11.2021 – 05.2023

Wykonawca robót budowlanych:  DROG-BUD Sp. z o.o.,

 

Cele projektu

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa, tj. odcinek drogi wojewódzkiej od km 57+020,00 do km 61+186,47 w m. Kietrz.

Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także poprawa przepustowości drogi wojewódzkiej i usprawnienie odwodnienia układu komunikacyjnego objętego opracowaniem.

Zakres zadania:

Inwestycja przewiduje:

- budowę nowej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej na długości ok. 4,17 km ,

- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w tym budowa ronda 4 wlotowego z ul. Długą i Traugutta,

- przebudowę sieci wodociągowej,

- przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,

- budowę chodników na odcinku zabudowy (na odcinku długości ok. 2 km, lokalnie obustronne),

- przebudowę zatok autobusowych,

- budowę zatoki postojowej,

- budowę poboczy gruntowych,

- przebudowę 3 obiektów inżynierskich pod koroną drogi do klasy nośności A, tj.

* przepust w km 57+208,90

* przepust w km 60+041,66

* przepust w km 60+906,90

- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami pod zjazdami,

- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,

- w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,

- dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne (płyty integracyjne),

- przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (sieć gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie),

- urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących,

- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki pionowe, poziome, UBR).

×

Wyszukaj w serwisie