• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica w km od 6+550 do 8+450”

logotyp_0.jpeg

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

 

Tytuł zadania: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica w km od 6+550 do 8+450”.

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0006/20

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0006/20-00 z 15.03.2021 r.

 

Wartość zadania:                                                        7 342 143,00 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej:             499 999,93 zł brutto 

 

Czas realizacji: 01.02.2022 – 28.02.2023

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. Podstawowym zamierzeniem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku, jego płynności oraz skutecznego odprowadzenia wód powierzchniowych z części utwardzonych - poprzez wymianę nawierzchni jezdni (likwidacja kolein, zastoisk wody, deformacji), a także  przebudową  elementów  kanalizacji  deszczowej.

 

Zakres inwestycji

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa DW nr 416 na odcinku Ściborowice-Kórnica. Początek planowanej inwestycji rozpoczyna się w km ok. 6+550 (Ściborowice), a kończy w km ok. 8+450 (przed Kórnicą). Długość projektowanej rozbudowy drogi wynosić będzie ok. 1,9 km.

W zakres rozbudowy drogi wchodzi: rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, wymiana konstrukcji nawierzchni, budowę poboczy gruntowych, skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, wykonanie wysp spowalniających na wylocie ze Ściborowic oraz na wlocie do Kórnicy, wykonanie oświetlenia wysp spowalniających, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, przepustów pod zjazdami, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym: Punktowe Elementy Odblaskowe sferyczne, wyspy spowalniające, oświetlenie wysp spowalniających), budowę kanału technologicznego.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie