• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Umowa na projekt obwodnicy Namysłowa

Budowa obwodnicy m. Namysłów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 454

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową obiektów inżynierskich, budową dróg serwisowych, skrzyżowań oraz budową odwodnienia pasa drogowego, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Jednostka Projektująca:  Pracownia Projektowa PROKOM

Cena umowna: 1 290 000,00 zł

Termin realizacji (złożenie wniosku o ZRID): styczeń 2024 r.

 

W zakresie przedmiotowego zadania Jednostka Projektująca zobowiązana jest zaprojektować obwodnicę m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 na długości ok. 4,3 km – zgodnie z załącznikiem mapowym , klasa techniczna drogi G, nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Przebieg obwodnicy należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu z dowiązaniem na końcach projektowanego odcinka do istniejącej infrastruktury (DW 451, DW 454, DK39)

 

Zakres prac projektowych obejmować będzie:

 1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na długości ok. 2 km od km 49+200 do skrzyżowania typu rondo z DK 39 – zgodnie z załącznikiem mapowym, klasa techniczna drogi G, nośność nawierzchni – 115 kN/oś,
 2. Przebudowę kolizji z DK 39,
 3. Budowę skrzyżowania z DW 451,
 4. Budowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 5. Budowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy
 6. Budowę dróg serwisowych (transportu rolnego) długości ok.2 km
 7. Budowę mostu nad rzeką Widawa,
 8. Budowę wiaduktu nad linią kolejową dwutorową,
 9. Budowę obiektów inżynierskich do klasy I obciążenia pojazdami - zinwentaryzowanych przez na etapie realizacji dokumentacji,
 10. Budowę systemu odwodnienia.

 

Na etapie opracowywania dokumentacji należy uzyskać:

 1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 2. Pozwolenie wodnoprawne.
 3. Materiały do regulacji stanu prawnego nieruchomości określonych w decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji wraz z podziałami nieruchomości.
 4. Opinie właściwych miejscowo zarządów tj.: województwa, powiatu oraz burmistrza (wójta) oraz  

inne opinie stosownie do postanowień art. 11d. ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1363).

 1. Ostateczne uzgodnienia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym
 2. Uzgodnienia branżowe z gestorami sieci kolidującymi z planowanym przebiegiem obwodnicy
 3. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -ZRID

 

 

 

                                                                              

×

Wyszukaj w serwisie