• Facebook ZDW Opole
 • BIP
 • WCAG
Nagłówek

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona www Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-17.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-04-09.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż ZDW w Opolu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Raport o dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf - data dodania: 2023-03-28 13:20:19

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://zdw.opole.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Magdalena Paluch, mpaluch@zdw.opole.pl.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 459 18 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-231 Opole, ul. Oleska 127
Tel.: +48774591800
Faks: +48774581352
E-mail:
Strona internetowa: zdw.opole.pl

Dostępność architektoniczna

W ramach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu funkcjonują trzy oddziały terenowe:

 • Oddział Terenowy w Głubczycach
  48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 8
  tel. 77 405 25 90 (centrala)
  faks 77 405 25 91, 77 405 25 99
  email: glubczyce@zdw.opole.pl
   
 • Oddział Terenowy w Grodkowie
  49-200 Grodków, ul. Wrocławska 58 
  tel. 77 400 47 00 (centrala)
  faks 77 400 47 01
  email: grodkow@zdw.opole.pl
   
 • Oddział Terenowy w Oleśnie
   46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście
  tel. 34 350 91 90 (centrala)
  faks 34 358 22 88
  email: olesno@zdw.opole.pl

W zakresie dostępności architektonicznej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

 • Zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku.
 • W budynku funkcjonuje dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje budynku.
 • W obiekcie (na 2 piętrze budynku do którego prowadzi dźwig osobowy) jest pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – na 2 piętrze budynku do którego prowadzi dźwig osobowy jest sekretariat, który stanowi również punkt informacyjny i posiada stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika ZDW, który podejmie się obsługi ww. osób; przy wejściu do budynku, na parterze, jak również na 2 piętrze jest umieszczona tablica informacja na temat rozkładu pomieszczeń.
 • Zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
 • Zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczona droga ewakuacyjna przez wejście na parterze w budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

×

Wyszukaj w serwisie