• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Informacje o ZDW w Opolu

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Opolskiego. ZDW wypełnia funkcję zarządu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych województwa opolskiego w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg, działając na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 470)

  • Ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1668)

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich służących do obsługi ruchu kołowego na terenie Województwa Opolskiego, a w szczególności:

- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, który został nieodpłatnie udostępniony gminie na jej wniosek w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

-  opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

 

Do zakresu działań Zarządu należy także realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących uzgadnianie projektów:

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiany tego sposobu, jeśli mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę;

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej,

- decyzji o warunkach zabudowy.

 

Do zakresu działań Zarządu należy także realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, obejmujących:

- wydawanie na wniosek operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika drogowego uzgodnień zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych;

- zawieranie na wniosek operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika drogowego umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych;

- pobieranie od operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych opłat za zatrzymanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu jest również upoważniony do:

- wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;

- urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;

- ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych;

- wykonywania innych zadań w zakresie drogownictwa na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

REGULAMIN ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

Link: http://bip.zdw.opole.pl/92/164/regulamin-organizacyjny-zdw-w-opolu.html

 

STATUT ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

Link: http://bip.zdw.opole.pl/93/166/statut-zdw-w-opolu.html

×

Wyszukaj w serwisie