• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Zakończona przebudowa dwóch mostów w Kubicach

Dzisiaj zostały zakończone prace związane z przebudową dwóch obiektów mostowych na DW 407. Prace zostały zrealizowane zarówno na odcinku drogi poza terenem zabudowanym i na terenie zabudowanym miejscowości Kubice.

Droga wojewódzka nr 407 stanowi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 41 – obwodnica miejscowości Nysa i miejscowością Łącznik,gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 414. Przed miejscowością Kubice od strony obwodnicy miasta Nysa droga wojewódzka nr 407 krzyżuje się z linią kolejową nr 287 (km 39+548) gdzie zlokalizowany jest przejazd kolejowy kategorii D tj. przejazd nie wyposażony w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu. 

W ramach zadania pn: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice”  wykonany został następujący zakres robót:           

1)  Roboty mostowe:

- budowa nowego obiektu mostowego na cieku Potok Domaszkowicki,

- wykonanie remontu zabytkowego przepustu na cieku Potok Domaszkowicki,

- reprofilacja i umocnienie skarp i dna cieku, 

2)  Roboty drogowe:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej,

- wykonanie poboczy umocnionych,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej i powierzchniowego utrwalenia,

- budowa i przebudowa rowów odwadniających,

- budowa przejść dla pieszych,

- montaż balustrad i barier ochronnych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

3)  Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie konstrukcji istniejącej kładki dla pieszych zlokalizowanej przy obiekcie zabytkowym,

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników,  nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, kamiennej, betonowej i z elementów betonowych,

 

Parametry podstawowe przebudowanej drogi:

- szerokość jezdni: 7,00 m,

- szerokość pasa ruchu: 3,50 m,

- szerokość chodnika: 2,00 m,

- szerokość pobocza: 1,25 m,

 

W ramach zadania przebudowano 1,2 km drogi wojewódzkiej nr 407 (w tym odcinek 640 m stanowiący dojazdy do przebudowywanych obiektów mostowych). Na tym odcinku zostały wykonane chodniki i zjazdy indywidualne, doświetlenie przejść dla pieszych oraz została wybudowana i przebudowana kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostały również sieci: wodociągowa, gazowa, teletechniczna i energetyczna. 

×

Wyszukaj w serwisie