• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Przebudowa DW 407 w miejscowości Kubice

Trwają prace na DW 407 na odcinku drogi poza terenem zabudowanym i na terenie zabudowanym miejscowości Kubice.

Droga wojewódzka nr 407 stanowi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 41 – obwodnica miejscowości Nysa i miejscowością Łącznik,gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 414. 

W ramach zadania pn: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice”  wykonany zostanie następujący zakres robót:           

1)  Roboty mostowe:

- budowa nowego obiektu mostowego na cieku Potok Domaszkowicki,

- wykonanie remontu zabytkowego przepustu na cieku Potok Domaszkowicki,

- reprofilacja i umocnienie skarp i dna cieku, 

2)  Roboty drogowe:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej,

- wykonanie poboczy umocnionych,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej i powierzchniowego utrwalenia,

- budowa i przebudowa rowów odwadniających,

- budowa przejść dla pieszych,

- montaż balustrad i barier ochronnych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

3)  Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie konstrukcji istniejącej kładki dla pieszych zlokalizowanej przy obiekcie zabytkowym,

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników,  nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, kamiennej, betonowej i z elementów betonowych,

 

W ramach zadania przebudowany zostanie około 1200 m odcinek drogi wojewódzkiej nr 407 (w tym odcinek 640 m stanowiący dojazdy do przebudowywanych obiektów mostowych). Na tym odcinku wykonane zostaną chodniki i zjazdy indywidualne, wykonane zostanie doświetlenie przejść dla pieszych, zostanie wybudowana i przebudowana kanalizacja deszczowa, a także przebudowane zostaną sieci: wodociągowa, gazowa, teletechniczna i energetyczna.

 

×

Wyszukaj w serwisie