• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ - południe - droga wojewódzka nr 454.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie - Ziemiełowice w km 45+800 - 49+200

logotyp_0.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ - południe - droga wojewódzka nr 454.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie - Ziemiełowice w km 45+800 - 49+200

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0002/20

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0002/20-00 z 29.06.2020 r.

 

Wartość zadania:                                                                         15 451 651,20 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                   1 648 691,18 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                           13 802 960,02 zł brutto

 

Czas realizacji:  2021-05-06 do 2022-09-30 (rzeczowe), (zakończenie finansowe) 2022-10-31

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczych woj. krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu. Skrócenie czasu przejazdu w znacznym stopniu ograniczy szkodliwą emisję spalin i hałasu. Tym samym nastąpi poprawa klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego. Ponadto budowa chodników umożliwi bezpieczne poruszanie się mieszkańców na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu DW nr 454 Skorzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu dr., mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki życia, zwiększy się mobilność użytkowników. Podniesienie standardu i warunków ruchu drogowego oraz zapewnienie nośności nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i aktywizację terenów inwestycyjnych oraz poprawę standardu oraz komfortu jazdy.

Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie – Ziemiełowice w km 45+800 – 49+200”, w Gminie Namysłów, w powiecie namysłowskim, w województwie opolskim, wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1195 O w km 47+929,06 oraz z drogą powiatową nr 1117 O w km 47+959,86. Zadanie to obejmuje: budowę prawostronnego ciągu pieszo rowerowego na odcinku od zjazdu publicznego w km 47+783,14 do drogi w km 48+384,28, i zatoką autobusową wraz z chodnikiem od km 48+386,78 do km 48+449, budowę lewostronnego chodnika wraz z zatoką autobusową na odcinku od km 48+176 do km 48+277, wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 45+800 do km 49+200, przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 - w miejscowości Ziemiełowice z drogą powiatową nr 1117 O, przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 - w miejscowości Ziemiełowice z drogą powiatową nr 1195 O, budowę kanalizacji deszczowej, odbudowę i przebudowę rowów odwadniających, budowę poboczy utwardzonych, przebudowę przepustu, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

×

Wyszukaj w serwisie