• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 14+300

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 14+300”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0001/20

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0001/20-00 z 29.06.2020 r.

 

Wartość zadania:                                                                         9 451 651,20 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 1 649 313,13 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                           7 802 338,07 zł brutto

 

Czas realizacji:  od  2021-08-02 do 2022-07-28 (rzeczowe), 2022-08-25 (finansowe)

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządcy drogi. Poprawią się warunki życia oraz zwiększy się mobilność użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. Aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami. Przebudowywany odcinek drogi stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 408. Podstawowym zamierzeniem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku, jego płynności oraz skutecznego odprowadzenia wód powierzchniowych z części utwardzonych - poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych (likwidacja kolein, zastoisk wody, deformacji) a także przebudową elementów kanalizacji deszczowej.

Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa DW 408 na odcinku od km 12 +193,92 do km 14+300,00.Pod względem administracyjnym teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie woj. opolskiego, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gm. Bierawa. DW nr 408 przebiega przez miejscowości: Kędzierzyn-Koźle, Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa, Korzonek, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce aż do woj. śląskiego. Ze względu na różny tryb realizacji inwestycja ma być wykonana w dwóch odcinkach: km 12+193,92 do 13+300 w oparciu o decyzję ZRiD, odcinek w km13+300 do 14+300 w trybie zaprojektuj i wybuduj (sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie której będą realizowane roboty na tym odcinku). Zakres inwestycji obejmuje min.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G o nośności 115 kN/oś na odcinku 2,106 km, przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów, budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych, przebudowę. istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę istniejących przepustów drogowych, budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m, przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających, przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami, przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wycinkę drzew i krzewów, urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne),wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto: działania informacyjno -promocyjne, nadzór własny i zewnętrzny. Długości rozbudowywanej drogi – 2,106 km. Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku.

×

Wyszukaj w serwisie