• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina d

logotyp_0.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania:   Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0004/20

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0004/20-00 z 29.06.2020 r.

 

Wartość zadania:                                                                         9 000 000,00 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 7 650 000,00 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                           1 350 000,00 zł brutto

 

Czas realizacji: 01.09.2020 – 30.09.2021

Wykonawca robót budowlanych:

REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. Podstawowym zamierzeniem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku, jego płynności oraz skutecznego odprowadzenia wód powierzchniowych z części utwardzonych - poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych (likwidacja kolein, zastoisk wody, deformacji), a także  przebudową  elementów  kanalizacji  deszczowej.

 

Zakres inwestycji

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa DW 409 na odcinku Zielina Kujawy od km ok. 3+890 do km ok. 4+628,97. Na przedmiotowym odcinku znajdują się obiekty inżynierskie objęte przebudową; przepust drogowy z kładką dla pieszych w km 4+401 w m. Zielina, most drogowy w km 4+445 i przepust drogowy w km 4+515. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: dla obiektu mostowego i przepustów: poszerzenie obiektu do przekroju normatywnego, podniesienie nośności obiektu, wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej, wykonanie nowych umocnień skarp i dna cieku oraz umocnień od strony stawu, montaż barier energochłonnych, wykonanie nowych, żelbetowych ścian czołowych, wykonanie nowej nawierzchni na obiektach, dla drogi: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409, poszerzenie korpusu drogi, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników i ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, budowę zjazdów na posesje i pola, budowę kanalizacji deszczowej, budowę nowych rowów drogowych i odmulenie istniejących rowów drogowych, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, przejścia dla pieszych, oświetlenie, dostosowanie skrzyżowań do poruszających się pojazdów, elementy ochrony środowiska (np. osadniki, kanalizacja deszczowa) oraz ewentualną wycinkę drzew.

×

Wyszukaj w serwisie