• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950 -43+420 oraz ciągu pieszo-rowerowego w km 44+050 – 44+687

logotyp_0.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Tytuł zadania: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950 -43+420 oraz ciągu pieszo-rowerowego w km 44+050 – 44+687”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0003/20

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0003/20-00 z 29.06.2020 r.

 

Wartość zadania:                                                                         7 417 389,51 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 6 304 781,08 zł brutto 

 

Czas realizacji: 01.06.2020 – 30.09.2021

Wykonawca robót budowlanych: 
          Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

          

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. Podstawowym zamierzeniem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku, jego płynności oraz skutecznego odprowadzenia wód powierzchniowych z części utwardzonych - poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych (likwidacja kolein, zastoisk wody, deformacji), a także  przebudową  elementów  kanalizacji  deszczowej.

 

Zakres inwestycji

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia zamierza się kompleksowo wykonać prace budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku w m. Biestrzykowice w km 41+950 - 43+420 oraz ciągu pieszo-rowerowego w km 44+050-44+687. Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości ok. 1,47km, uzyskanie konstrukcji drogi o parametrach odpowiadających klasie technicznej drogi G, o nośności nawierzchni 115 kN/oś. Planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodników, budowę zatok autobusowych, budowę wysp kanalizujących ruch, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę rowów odwadniających, budowę poboczy utwardzonych, przebudowę przepustów, przebudowę mostu, przebudowę sieci telekom., budowę oświetlenia drogowego, przebudowę linii energetycznych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, montaż elementów BRD.

×

Wyszukaj w serwisie