• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica.

logotyp_0.jpeg
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Przebudowa drogi wojewódzkiej    nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0005/19

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0005/19-00 ze zmianami z dnia 16.09.2019 r.

 

Wartość zadania:                                                                          4 768 323,90 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 4 053 075,31 zł brutto 

Wkład własny                                                                                    715 248,59 zł brutto

 

Czas realizacji: 26.03.2020 r. – 30.11.2020 r.

 

Wykonawca robót budowlanych: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.        
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa DW 416 na odcinku od km 8+450 do km 9+200 wraz z przebudową obiektu mostowego m. Kórnica. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, w Gminie Krapkowice powiat krapkowicki na odcinku pomiędzy Krapkowicami a Głogówkiem. DW 416 na przedmiotowym odcinku przebiega w terenie zabudowanym i posiada skrzyżowania z drogami gminnymi i drogą powiatową. W kilometrze 8+905 znajduje się obiekt mostowy. Długość projektowanej inwestycji wynosi około 750 m. Zakres inwestycji obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, budowę nowej konstrukcji jezdni i chodników, budowę zatok autobusowych, budowę wysp spowalniających ruch pojazdów, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych. Planuje się też przebudowę i budowę odwodnienia (tj. kanalizacji deszczowej), przebudowę kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia (w tym m.in. przebudowę kabli telekomunikacyjnych i energetycznych), przebudowę obiektu mostowego, budowę muru oporowego. Planuje się też budowę oświetlenia drogowego, wykonanie oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych, zatoki autobusowej i wysp spowalniających ruch pojazdów, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, bariery energochłonne), elementy ochrony środowiska (np. kanalizacja deszczowa, osadniki) oraz ewentualną wycinkę drzew.

×

Wyszukaj w serwisie