• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45 -231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

Adres:        Inspektor Ochrony Danych

                  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

                  ul. Oleska 127, 45-231 Opole

e-mail:       iod@zdw.opole.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • rekrutacji, zatrudnienia i innych czynności wymagających wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

 • podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy, niezbędnych dla działalności Administratora,
 • uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innymi przepisami prawa, regulującymi czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z przepisami prawa przewidującymi właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych  danych osobowych:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
×

Wyszukaj w serwisie