• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów

logotyp_0.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0002/19

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0002/19-00 z 24.07.2019 r.

 

Wartość zadania:                                                                          10 150 539,34 zł

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                   7 567 892,19 zł

Budżet Państwa                                                                                890 340,25 zł

Dofinansowanie Gmina Głogówek                                   1 247 136,76 zł

Czas realizacji: 04.11.2019 – 15.12.2020

 

Wykonawca robót budowlanych: DROG-BUD Sp. z o.o.
                                                                             42-209 Częstochowa, Lubojenka, ul. Prosta 88/90

 

Cele projektu:

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. Podstawowym zamierzeniem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku, jego płynności oraz skutecznego odprowadzenia wód powierzchniowych z części utwardzonych - poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych (likwidacja kolein, zastoisk wody, deformacji), a także  przebudową  elementów  kanalizacji  deszczowej.

 

Zakres inwestycji

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa DW nr 416 na odcinku Głogówek–Szonów. Początek planowanej inwestycji rozpoczyna się w km ok. 17+030 (początek zjazd na drogę wewnętrzną–ul. Kolejowa) a kończy w km ok. 21+140 (zjazd na cmentarz w miejscowości Szonów). Długość projektowanej rozbudowy drogi wynosić będzie ok. 4,11 km.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę DW nr 416, poszerzenie korpusu drogowego, budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego, budowę poboczy oraz chodników, budowę przejść dla pieszych, budowę zatok autobusowych z miejscem na wiaty i peronów autobusowych, przebudowę i budowę zjazdów, przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami, przydrożnych rowów, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym układem drogowym, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, płyty integracyjne, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, oświetlenie, elementy ochrony środowiska.

 

×

Wyszukaj w serwisie