• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów

logotyp_0.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów

 

Nr wniosku:         RPOP.06.01.00-16-0004/19

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0004/19-00 z 16.09.2019 r.

 

Wartość zadania:                                                                       11 777 943,00  PLN

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               10 011 251,55 PLN

 

Czas realizacji: 10.2019 – 06.2020

 

Opis:

Długość przebudowywanego odc. DW 487 – ok. 1,55 km

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 487 na trasie relacji Gorzów Śląski-Olesno  przebiegającej przez miejscowość Boroszów. Zakres planowanego projektu drogowego obejmuje odcinek powyższej drogi od ok. km 28+050 - 29+592,36 km.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • budowę nawierzchni drogi,
 • przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią dróg publicznych,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego
 • budowę chodnika
 • budowę zatoki autobusowej
 • budowę poboczy gruntowych
 • budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • przebudowę i budowę przydrożnych rowów odwadniających
 • rozbiórkę i budowę nowego obiektu inżynierskiego na rzece Piaska w km 29+506
 • przebudowę i budowę przepustów pod drogą i zjazdami
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa, oświetlenie, wyspa spowalniająca,
 • dostosowanie skrzyżowań do poruszających się pojazdów)
 • przebudowę istniejących ogrodzeń
 • wycinkę drzew i krzewów
 • urządzenie zieleni
 • włączenia do dróg gminnych i powiatowej oraz do istniejących sieci uzbrojenia
 • elementy ochrony środowiska (kanalizacja deszczowa, osadniki)
 • działania informacyjno-promocyjne
 • roboty branżowe (elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, sanitarna) wykonywane będą przy obsłudze nadzorów branżowych zewn., branża drogowa i mostowa pod nadzorem własnym.

Obiekt Mostowy

Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie w km ok. 1+456 (DW 487 km 29+506) przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 487 na rzece Piaska w nieznacznie przesuniętej lokalizacji względem istniejącego obiektu mostowego, który zostanie rozebrany.

Zakres prac budowlanych związanych z przebudową obiektu mostowego obejmuje w szczególności:

 • rozbiórkę nawierzchni na moście i dojazdach,
 • rozbiórkę elementów wyposażenia na obiekcie,
 • umocnienie skarp,
 • budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
 • rozkucie i rozbiórkę przyczółków,
 • rozkucie i rozebranie fundamentów mostu,
 • zasypanie wykopów gruntem rodzimym,
 • uformowanie dna i skarpy rzeki,
 • budowa nowego obiektu.

Przebudowa mostu spowoduje uzyskanie w pełni normatywnego obiektu mostowego, zapewniającego poprawę bezpieczeństwa ruchu i pieszych, a poprzez zwiększenie nośności bezpieczeństwo przejazdu przez obiekt pojazdów – obecne dopuszczenie normatywnego ruchu drogowego przez obiekt powoduje przyspieszoną degradację mostu i potencjalnie stwarza możliwość wystąpienia uszkodzeń przeciążeniowych na obiekcie.

Inwestor, biorąc pod uwagę nośność i wymaganą trwałość konstrukcji jak również perspektywiczne umożliwienie budowy założył wykonanie przebudowy mostu i uzyskanie obiektu dostosowanego do występujących potrzeb ruchowych.

 

×

Wyszukaj w serwisie