• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 11: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 11: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich.

 

Nr wniosku:         RPOP.06.01.00-16-0001/19

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0001/19-00 z 24.07.2019 r.

 

Wartość zadania:                                                                       13 784 023,32  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               11 716 419,82 zł  brutto 

Budżet Państwa                                                                            1 378 402,33 zł brutto

 

Czas realizacji: 02.2019 – 09.2020

 

Wykonawca robót budowlanych:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom
                                                                              47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 14

Zakres inwestycji
 

W ramach zadania na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie od km 41+260,20 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w km 42+782 planuje się wykonać:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni,
 • budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości ok. 7,0 m
 • przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej -przebudowę chodnika
 • budowę zatok autobusowych -budowę poboczy utwardzonych szerokości ok. 0,75-1,25 m
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
 • budowę ronda na skrzyżowaniu DW 409 z ulicami Prankel i Bursztynową -budowę pasów lewoskrętu
 • przebudowę oświetlenia ulicznego -przebudowę kanalizacji deszczowej
 • przebudowę istniejących kabli energetycznych i telefonicznych
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • odmulenie istniejących rowów
 • wycinkę kolidujących drzew.

 

Cele projektu

Cele projektu wynikają bezpośrednio z założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wpisują się w oś priorytetową nr 6: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja realizuje cel tematyczny nr 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, a także cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego: zwiększona dostępność obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Obecnie system transportowy jest nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 jest o tyle istotna, iż stanowi ona włączenie do systemu dróg krajowych oraz sieci TEN-T, bezpośrednio łącząc się z autostradą A4 na wysokości Gogolina, a także z DK 94 w m. Strzelcach Op. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego.

Realizacja projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, przyczyni się do polepszenia jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu, tj. uczestnicy ruchu drogowego, w tym pieszego i rowerowego, a także mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Wpłynie to na poprawę warunków życia oraz zwiększenie mobilności użytkowników. Zapewniony zostanie standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kn/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu. Zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja będzie miała przełożenie na poprawę stanu środowiska naturalnego, między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego oraz poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

×

Wyszukaj w serwisie