• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza-Pokój

logotyp_0.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza-Pokój

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0003/19

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0003/19-00 z 16.09.2019 r.

 

Wartość zadania:                                                                    19 619 156,15 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej           16 676 282,72 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                         1 569 632,48 zł brutto

 

Czas realizacji: 30.09.2019 r. – 30.10.2020 r.

 

Wykonawca robót budowlanych: 

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o.
         42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
            98-200 Sieradz, ul. Czartki 60

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbiórkę nawierzchni istniejącej jezdni budowę nowej nawierzchni, budowę ciągu pieszo rowerowego, budowę zatok autobusowych z miejscem na wiaty oraz chodnika i poboczy, budowę parkingu oraz miejsca do ważenia pojazdów, budowę wysp kanalizujących ruch, przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, dostosowanie projektowanych obiektów do korzystania przez osoby niepełnosprawne, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami, odwodnienia (tj. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przydrożnych rowów odwadniających), przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z układem drogowym (ewentualne przestawienie słupów oświetleniowych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przełożenie i zabezpieczenie linii energetycznej i telekomunikacyjnej), budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne), elementy ochrony środowiska (np. osadniki, kanalizacja deszczowa), budowę oświetlenia drogowego, wykonanie oświetlenia dedykowanego w rejonie przejść dla pieszych, zatok autobusowych i wysp spowalniających, przebudowę sieci teletechnicznej oraz ewentualną wycinką drzew i urządzenie zieleni, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą.

 

×

Wyszukaj w serwisie