• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

informacja o możliwości powstania kanału technologicznego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów”.

     Opole, dnia 13.05.2019

 

INFORMACJA

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 tekst jednolity ze zm.) informuję o zamiarze rozpoczęcia realizacji niżej wymienionej inwestycji:

            „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.             Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej internetowej www.zdwopole biuletyn.info.pl w zakładce inwestycje, ogłoszenia oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

 

  Z–ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

mgr inż. Mirosław Sokołowski

 

×

Wyszukaj w serwisie