• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice

logotyp_0.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0005/18

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0005/18-00 z 03.12.2018 r.

 

Wartość zadania:                                                                         31 732 685,55 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 26 972 782,71 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                             3 173 268,55 zł brutto

 

Czas realizacji: do 30.11.2019 r.

 

Wykonawca robót budowlanych: 

                      DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki życia oraz zwiększy się mobilność użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 od km 48+648 do km54+601, wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku inwestycji. Na odcinku od km 48+648 do km 50+204 oraz od 52+748 do km 54+601 inwestycja przebiegać będzie po istniejącym śladzie, natomiast od km 50+200 do 52+758,64 droga zostanie poprowadzona nowym śladem.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę DW nr 414, poszerzenie korpusu drogowego, budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego, budowę poboczy oraz chodnika, budowę przejść dla pieszych, przebudowę zatok autobusowych z miejscem na wiaty, budowę miejsca postoju pojazdów oraz miejsca wypoczynku podróżnych, przebudowę i budowę zjazdów, przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami, przydrożnych rowów, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym układem drogowym, budowę murów oporowych, oświetlenia, odwodnienia, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome), ewentualna wycinka drzew i krzewów, urządzenie zieleni, rozbiórka ogrodzenia, wykup gruntów oraz montaż monitoringu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi trasy drogowej i jej użytkowników wraz z urządzeniami ochrony środowiska, elementami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (chodniki, kocie oczka, azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, bariery ochronne, znaki aktywne, płyty integracyjne).

W wyniku realizacji inwestycji powstaną bezpośrednie materialne efekty w tym: długość wybudowanych dróg wojewódzkich 2,55km, długość przebudowanych dróg wojewódzkich–3,16km, liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego–1 szt.

×

Wyszukaj w serwisie