• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 14 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna w km 0+026,43 do km 2+478,82

logo przejściowe v2.png

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 14 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna w km 0+026,43 do km 2+478,82”

 

Nr wniosku RPOP.06.01.00-16-0028/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0028/17-00 z 13 luty 2018 r.

 

Wartość zadania:                                                                       13 881 827,83 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 11 799 553,65 zł brutto 

Budżet Państwa                                                                         1 388 182,78 zł brutto

 

Czas realizacji: 2017.12.03- 2018.11.29

Wykonawca robót budowlanych: 

Drog-Bud Sp. z o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42 – 209 Częstochowa                            

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana została pomiędzy miejscowościami Dębina, a Moszna, na terenie powiatu krapkowickiego i prudnickiego, w granicach gminy Strzeleczki i gminy Biała, w województwie opolskim. Swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 409 od km: 0+026,43 do km 2+478,82. Planowane przedsięwzięcie obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 409 na dł. ok 2,45 km, przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 – 3,5 m, budowę chodnika o szerokości ok. 1,5 – 2,0 m, budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m, budowę zatok autobusowych, budowę wysp kanalizujących (szykan) z przejściem dla pieszych z azylem, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających, przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami, przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, budowę kanalizacji deszczowej, ewentualną przebudowę istniejących ogrodzeń, wykonanie ogrodzeń typu "zielone ekrany", budowę oświetlenia drogowego, budowę murów oporowych, wycinkę drzew i krzewów, urządzenie zieleni, ustawienie tablic informacyjnych i promocyjnych na terenie realizacji inwestycji. Droga zostanie również dostosowana do poruszania się po niej osób niepełnosprawnych poprzez montaż płyt integracyjnych przy przejściach dla pieszych oraz obniżenie krawężników. W celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego planowana jest również instalacja pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka.

×

Wyszukaj w serwisie