• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek
04.12
2017

Sprzedaż samochodów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

tel. 77 459 18 63, fax 77 458 13 52, email: , zwany dalej Sprzedającym,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443) ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego samochodu osobowego i pojazdu wolnobieżnego.

 

Tabela nr 1 – Wykaz zbędnych rzeczy ruchomych stanowiących składniki majątku trwałego

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa i rodzaj samochodu/pojazdu

Rok produkcji

Przebieg [km]

Miejsce oględzin

Cena wywoławcza

Wadium

 

1

 

741-000/00051

Matiz Daewoo OOL G207
samochód osobowy

 

2001

 

228 054

 

Olesno

 

600,00 zł

 

60,00 zł

 

2

 

582-002/00010

ZIŁ 130 nr fabry.77703
pojazd wolnobieżny

 

1985

 

8 172,5

 

Głubczyce

 

39 000,00 zł

 

3 900,00 zł

 

 

 1. Sprzedający oświadcza, że ww. samochód osobowy oraz pojazd wolnobieżny (Tabela nr 1) stanowią jego własność, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego są przedmiotem, nie stanowią również przedmiotu zabezpieczenia .
 2. Samochód osobowy i pojazd wolnobieżny można oglądać i zapoznać się z ich stanem technicznym w jednym z Oddziałów Terenowych Sprzedającego wg powyższego wykazu, w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15.00, od dnia 04.12.2017 r. do dnia 18.12.2017 r. po uprzednim umówieniu telefonicznym 77 459 18 63.
 3. Cena wywoławcza za samochód osobowy oraz pojazd wolnobieżny wynosi wg Tabeli nr 1.
 4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

           a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu PLN) w wysokości wg Tabeli nr 1, które należy wpłacić w terminie do dnia 18.12.2017 r., tj. przed upływem składania ofert. Wadium w odpowiedniej kwocie należy wpłacić na konto sprzedającego nr: 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581, tytuł przelewu „wadium-sprzedaż używanego samochodu osobowego lub/oraz pojazdu wolnobieżnego………………………………..(wpisać dane z tabeli nr 1 tj.: nr inwentarzowy)

 1. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia
 2. Wadia złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostaną zwrócone na konta bankowe wskazane w ofertach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, unieważnienia przetargu lub uznania przez Komisję Przetargową oferty za odrzuconą
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Oferty na zakup samochodu osobowego i pojazdu wolnobieżnego wymienionych w Tabeli nr 1 należy złożyć w Kancelarii w siedzibie Sprzedającego tj. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu,
  ul. Oleska 127, pokój nr 10, w terminie do dnia 18.12.2017 r. do godz.10.00.
 2. Druk formularza ofertowego wraz z wymaganymi oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich http://bip.zdw.opole.pl (w zakładce sprzedaż).

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na sprzedaż używanego samochodu osobowego i pojazdu wolnobieżnego – nie otwierać przed dniem 18.12.2017 r. do godziny 10.15 ”
 2.  Oferta pisemna powinna zawierać:

- dane oferenta :

 • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, nr telefonu, e-mail, pesel;
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, osób prawych i jednostek organizacyjnych: nazwę, adres siedziby, nr telefonu, e-mail oraz wypis z właściwego rejestru KRS, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub akt erekcyjny  statuujący działalność jednostki organizacyjnej;

- pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Oferenta;

- parafowany wzór umowy;

- wypełniony formularz „Oferta” ;

- oferowaną cenę – nie niższą od ceny wywoławczej oraz warunki jej zapłaty;

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego samochodu osobowego lub/oraz pojazdu wolnobieżnego i z tytułu ewentualnych ukrytych wad  nie będzie wnosił roszczeń
w stosunku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin;

- oświadczenie Oferenta, że są mu znane niniejsze warunki postępowania przetargowego
i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

- dokument potwierdzający wniesienie wadium oferenta;

- oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 18.12.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Sprzedającego, tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127.
 2. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie,
  w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium; zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza; nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 3. Komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
 4.  Nabywcą zostanie osoba, która zaproponuje najwyższą cenę za samochód osobowy lub/i pojazd wolnobieżny.
 5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.
 6. Minimalne postępowanie w przypadku ewentualnej aukcji dla ww. samochodu osobowego lub/i pojazdu wolnobieżnego wyniesie 100 PLN. Zaoferowana cena przestanie wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą.
 7. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy, byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt.7, ustnie.
 8. O wyborze oferty najkorzystniejszej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 9. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy:

- umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

- nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaż na podstawie wystawionego rachunku,

- sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT,

- wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, w godzinach pracy Sprzedającego, gdy Oferent, którego oferta została wybrana lub Licytant zapłaci należność za przedmiot sprzedaży, przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane na rachunku.

 1. Wszelkie koszty transakcji związane ze sprzedażą samochodu osobowego lub/i pojazdu wolnobieżnego obciążają w całości Kupującego (koszty opłat publicznoprawnych, w tym opłat podatkowych i administracyjnych).
 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 3. Osobą upoważnioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do kontaktowania się
  z Oferentami oraz ustalenia terminu oględzin jest Pani Patrycja Ceranka-Popów, tel. 774591863, email:  od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00.

 

ZAŁĄCZNIKI - Tabela nr 1, Formularz oferty, oświadczenie, wzór umowy:

PDFZałączniki i treśc ogłoszenia.pdf

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie