Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów" od km 0+045 do km 4+725

Logo.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin Olszowa. Etap. III. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów" od km 0+045 do km 4+725” 

Czas realizacji: 31.07.2016 – 28.12.2017 r.

  1. Wartość projektu:                                                    

9 330 797,66  zł brutto

  1. Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej          7 931 178,01  zł brutto 

Budżet Państwa                                              933 079,76  zł brutto

  1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zapewnienie korzystnego połączenia z ponadregionalną siecią drogową w tym z autostradą A4. Realizacja inwestycji przyczyni się w istotny sposób do poprawy połączenia ciągów komunikacyjnych z dostępem do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zwiększy to dostępność do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego oraz poprawi bezpieczeństwo sieci drogowej, płynność i bezpieczeństwo ruchu zarówno drogowego jak i pieszo – rowerowego oraz zwiększy mobilność mieszkańców, poprawi komfort jazdy podróżujących a także skróci czas w przewozach pasażerskich i towarowych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę estetyki krajobrazu.

  1. Planowane efekty

Zakres inwestycji obejmuje:

Na odcinku od km 0+045 do km 1+400 należy wykonać wymianę konstrukcji nawierzchni na całej szerokości drogi (wysokość warstwy ścieralnej na istniejącej rzędnej)

Na odcinku od km 1+450 do km 4+725 należy wykonać: