• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek
09.11
2016

Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,00”

Numer wniosku : RPOP.06.01.00-16-0003/16

Wartość zadania:                                                         50 360 000,00 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej             42 806 000,00 zł brutto 

Budżet Państwa                                                              5 036 000,00 zł brutto

 

Czas realizacji: 30.08.2016 – 17.08.2018

Wykonawca robót budowlanych : 

Nie wyłoniono wykonawcy, trwają procedury przetargowe

Cele projektu

Droga wojewódzka 423 stanowi ważny szlak komunikacyjny w województwie opolskim, łączący dwie największe miejscowości Opolszczyzny, stolicę regionu Opole ze stolicą powiatu Kędzierzynem-Koźlem. W powiązaniu z DW 408, z którą łączy się w Kędzierzynie-Koźlu, stanowi priorytetowy ciąg komunikacyjny w środkowej i wschodniej części Województwa Opolskiego. Rozbudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów inwestycyjnych Gminy Gogolin zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenów wokół miejscowości Malnia i Chorula, wpłynie na podniesienie rangi województwa, a także na zapewnienie szybszego i bezpiecznego dostępu do sieci dróg regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Ponadto budowa obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula przyczyni się również do lepszego powiązania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na południu Opola, w tzw. dzielnicy Metalchem (Opole-Grotowice), dla których jest główną arterią komunikacyjną, z węzłem autostrady A4. Głównym celem budowy obwodnicy jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Górażdże (znajdującej się w miejscowości Chorula) i dalej w kierunku Opola, w tym aut zjeżdżających z autostrady A4. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów (głównie ciężarowych) poruszających się obecnie przez centra miejscowości Malnia i Chorula. Odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego zwłaszcza ciężkiego w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy. Zapewnienie i ułatwienie obsługi komunikacyjnej w szczególności dla ruchu tranzytowego ma na celu m.in. poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych regionu. Podniesienie standardu warunków ruchu drogowego oraz zapewnienie nośności nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku115 kN/oś wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, aktywizację terenów inwestycyjnych oraz skrócenie czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. Powyższe wpłynie również na zmniejszenie uciążliwości ekologicznych, a skrócenie przejazdu w znacznym stopniu ograniczy szkodliwą emisję zanieczyszczeń spalinami. Powyższe łączy się z poprawą klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego w rejonie obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 423. Przedmiotowy projekt przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego ponieważ przewiduje wykonanie zadania pozytywnie wpływającego na ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zanieczyszczenia wód i gleby zawiesinami oraz substancjami ropopochodnymi, a co za tym idzie obniży negatywny wpływ na środowisko. Redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska będzie miała zasadnicze znaczenie w zachowaniu trwałości środowiska poprzez eliminację głównych przyczyn utraty bioróżnorodności.

Planowane efekty   

-  Budowa obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula,

-  Budowa skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,

-  Budowa wiaduktu drogowego nad istniejącą drogą powiatową nr 1831O,

-  Przebudowa drogi powiatowej 1832O na odcinku sąsiadującym z cementownią,

-  Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę z DW nr 424 (0,40 km),

- Budowa dróg lokalnych, zakładowych i serwisowych, koniecznych dla skomunikowania istniejących

   elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą,

-  Wykonanie elementów odwodnienia drogi,

-  Budowa przepustów,

- Wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

- Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna,

   sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),

- Budowę zatoki do ważenia i kontroli pojazdów.

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla

eksploatacji i obsługi trasy drogowej i jej użytkowników wraz z urządzeniami ochrony środowiska (ekranów akustycznych, osadników i separatorów wód spływających z pow. drogi), elementami

wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, azyle dla pieszych, płyty integracyjne, krawężnikowe punktowe elementy odblaskowe, wyspy  spowalniające ruch, odpowiedniego rodzaju skrzyżowania, w tym 3 ronda).

 

×

Wyszukaj w serwisie