• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przejazdy nienormatywne

Przejazdy pojazdów  nienormatywnych kategorii I po drogach wojewódzkich

Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej kategorii drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach.

Procedura

Przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia (decyzji administracyjnej) na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Procedura wydawania zezwoleń kategorii I po drogach wojewódzkich dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I po normatywnych odcinkach dróg wojewódzkich (bez żadnych ograniczeń)  w granicach województwa opolskiego.

Zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po normatywnym odcinku drogi wskazanym w zezwoleniu.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest dla następujących pojazdów:

·       o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

·      o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (dla dróg wojewódzkich w przedziale od 8 do 11,5 t.)

 

Dopuszczalne wartości mas pojazdów i ich nacisków osi oraz wymiarów podane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest przez zarządcę drogi po której ma poruszać się dany pojazd i nie dotyczy jego nienormatywnego odcinka (z ograniczeniami, np. tonażowymi dla odcinka drogi lub obiektu inżynierskiego).

W przypadku przejazdu tylko po drogach wojewódzkich zezwolenia kategorii I wydawane są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu dla dróg wojewódzkich w graniach administracyjnych województwa opolskiego.

Do zezwolenia kategorii I wydawane są wypisy w liczbie pojazdów zgłoszonych do tego zezwolenia.

Wypis zezwolenia musi znajdować się obowiązkowo w każdy pojeździe, który został zgłoszony we wniosku – zgodnie
z zezwoleniem, zgodę na przejazd w określonym terminie mają tylko te pojazdy, które posiadają wypisy zezwolenia.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest na okres:

·         miesiąca,

·         6 miesięcy,

·         12 miesięcy.

 

UWAGA!!! Zezwolenie kategorii I nie zwalnia kierującego pojazdem ze stosowania się do przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności do oznakowania pionowego obowiązującego na drogach wojewódzkich.

 

Wymagane dokumenty do realizacji procedury

Przewoźnik lub/i Wnioskodawca przed wykonaniem planowanego przejazdu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 Ustawy prawo o ruchu drogowym, zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym przejazdem, w celu zachowania właściwej procedury i wydania odpowiedniej decyzji w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku oraz przed wnioskowanym terminem przejazdu. 

 

Do wniosku należy załączyć:

·         dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

·         wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, w wersji edytowalnej *.doc.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Oleska 127

45 – 231 Opole

lub dodatkowo faksem na numer tel. 77 458 13 52 

lub dodatkowo drogą elektroniczną (e-mail) na adres: 

                                                          

Wysokość opłat

Wnioski i zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w  I kategorii.

 • dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca:    50,00 PLN,

 • dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy:  100,00 PLN,

 • dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy: 200,00 PLN.

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, tytułem opłaty za wniosek o wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kat. I:

Millennium – Centrum Rozliczeniowe  - 04 1160 2202 0000 0000 4154 0012

                                                         

Rozpoznanie wniosku:

Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Treść i forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764).

Wygląd zezwolenia/wypisu kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego w formacie *.jpg. Skan zezwolenia/wypisu nie oddaje prawdziwego koloru dokumentu 

 

Odbiór zezwolenia

Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście, za pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).

 

Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez stosownego zezwolenia

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej nakłada się karę pieniężną na:

·         podmiot wykonujący przejazd;

·         podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę,  odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na     powstanie naruszenia określonego w ust. 1.

Karę pieniężną z przejazd nienormatywny bez zezwolenia ustala się w wysokości 1 500 PLN za brak zezwolenia kategorii I.

 

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia dotyczą następujących pojazdów:

 • autobusów – w zakresie nacisków na oś,

 • pojazdów, których szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożących ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu:

 • ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m - 3,00 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm,

 • ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2,00 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy,

 • ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,50 m od siedzenia kierowcy,

 • każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany z godnie z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym.

 • pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych,

 • pojazdów zarządców dróg,

 • pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.

  

Podstawa prawna:

 • art. 2, ust. 35a, art. 64, art. 64a, art. 64e, art. 64f, art. 64g, art. 64h, art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 222, poz. 1321),

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 764),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 629),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 170, poz. 1792),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.),

 • kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),


 

×

Wyszukaj w serwisie