• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek
21.05
2007

Zajęcie pasa drogowego

Zajmowanie pasa drogowego - warunkiem uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego jest dostarczenie wniosku zawierającego :

1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

2. Cel zajęcia pasa drogowego,

3. Zakres i rodzaj planowanych robót
  - powierzchnię zajętego pasa (jezdnia, chodnik, pobocze pas zieleni, rodzaj nawierzchni),
  - harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót,
  - długość i średnicę układanych urządzeń obcych z podziałem na obszar zabudowany, niezabudowany, obiekt mostowy,
  - czas trwania robót łącznie z odtworzeniem pasa drogowego,
  - dane kierownika robót odpowiedzialnego za prowadzone roboty (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego),

4. Uzgodnienie przebiegu projektowanych urządzeń z tut. Zarządem Dróg Wojewódzkich (podać numer uzgodnienia oraz datę),

5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

6. Pełnomocnictwo inwestora,

7. Projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania robót w rejonie przewidzianego zajęcia pasa (zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach Dz. U. Nr 177 poz. 1729) zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Opolu, Departament Infrastruktury i Gospodarki,

8. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia,

9. Wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Prezydenta Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249. W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć dowód wpłaty,

10. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego naliczane są na podstawie Uchwały Nr XXI/182/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2004 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 42 z dnia  24.06.2004 r. oraz Uchwały Nr XII/149/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 29 z dnia  10.01.2012 r.

Szczegółowe Informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 77 459 18 19.

 

Podstawa prawna: art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.  PDFUchwała_Nr_XII_149_2011_w_sprawie_opłat_za_zajęcie_i_umieszcznie.pdf

2. PDFUchwała_Nr_XXI_182_2004_w_sprawie_opłat_za_zajęcie_i_umieszczenie.pdf

3. DOCXWniosek_o_umieszczenie.docx

4. DOCXWniosek_o_zajęcie_pasa.docx 

5. DOCXFormularz_danych_inwestora.docx

6. DOCXFormularz_danych_inwestora_pełnomocnik.docx

7. DOCXOświadczenie.o.zabezpieczeniu.prowadzonych.robót.docx

8. DOCXOświadczenie.2017.docx

 

×

Wyszukaj w serwisie