2013

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

   
  1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 407 w m. Konradowa od km 0+380,00 do km 2+140,23”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
   
  Wartość zadania:       6 040 075,08 zł brutto
  Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       5 125 699,81 zł brutto  
  Budżet Województwa Opolskiego                     904 535,27 zł brutto
   
  Czas realizacji: 08.08.2013 r. -  25.11.2013 r.
   
  Zakres robót:
  Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,760 km
  Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
  Jest to droga klasy Z.
  W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
  budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości 7,00m (2x3,50m, w tym obustronne ścieki przykrawężnikowe 2x0,30m)
  • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 1+336
  • budowę przepustu pod drogą w km 1+336  , Ø 1000mm
  • budowę przepustów pod zjazdami
  • przebudowę skrzyżowań
  • budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
  • budowę zatok autobusowych  
  • budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi
  • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
  • Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych
  • Budowę chodników szerokości 1,50÷2,50m po stronie lewej  – o łącznej  długości   390m  
  • Budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,50m po stronie prawej – długość   1600m

   Konradowa_pkt1 przed.jpeg
   Konradowa_pkt1 po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
  ---------------------------------------------------------------------------------
   
   2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 ( na odcinku Nowy Wachów - Kocury),15+860-16+810 (w m. Dobrodzień), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry - Pietraszów)”- zaprojektuj i wybuduj.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
    
  Wartość zadania:                                              9 947 659,88 zł brutto
  Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        8 444 743.69 zł brutto  
  Budżet Województwa Opolskiego                   1 490 248.89 zł brutto
   
  Czas realizacji: 21.05.2012 r. -  25.01.2013 r.
   
  Zakres robót:
  Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 5.8050 km
  Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
  Jest to droga klasy G .
  W ramach rozbudowy drogi wykonano :
  • przebudowę szerokości jezdni - zmienna, od 6,0 m do 7,0 m,
  • pobocza dwustronne utwardzone kamieniem łamanym - szerokość 0,75 ÷ 1,5 m,
  • budowę przepustów pod zjazdami,
  • przebudowę skrzyżowań,
  • budowę  zjazdów indywidualnych na drogi leśne, na pola, do posesji – zabudowań,
  • budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi,
  • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę chodników szerokości 1,00÷2,50 m,

   punkt 1 Pludry przed.jpeg
   punkt 1 Pludry po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
   --------------------------------------------------------------------------------
   
  3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów – Mnichus” - zaprojektuj i wybuduj.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
   
  Wartość zadania:                                6 743 044,50 zł brutto
  Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej     5 731 587.82 zł brutto  
  Budżet Województwa Opolskiego                1 011 456.68 zł brutto
   
  Czas realizacji:  12.09.2011 r. - 21.06.2013 r.
   
  Zakres robót:
  Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 4.3510 km
  Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
  Jest to droga klasy Z .
  W ramach rozbudowy drogi wykonano :
  • rozbudowę drogi do szerokość 6 m,
  • przebudowę skrzyżowania – typ rondo,
  • przebudowę i budowę zjazdów ,
  • budowę przepustów pod zjazdami,
  • przebudowę urządzeń sieci energetycznej,
  • przebudowę oświetlenia,
  • przebudowę urządzeń sieci telekomunikacyjna,
  • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

   Mnichus przed.jpeg
   Mnichus po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
   --------------------------------------------------------------------------------
     
  4.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 39+257,73 od m. Rożniątów do m. Gogolin”.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
   
  Wartość zadania:                                         37 609 622,72 zł brutto
  Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       31 880 316,52 zł brutto  
  Budżet Województwa Opolskiego                    5 729 306,20 zł brutto

  Czas  realizacji:    30.11.2012 r. - 17.01.2014 r. (w trakcie realizacji)

   
  Zakres robót:
  Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 14,06 km
  Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
  Jest to droga klasy G .
  W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
  • budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości  6,0 ÷7,00m (2x3,00m poza terenem zabudowanym i 2 x 3,50m w terenie zabudowanym),
  • budowę chodników szerokości  2,00m  
  • przebudowę skrzyżowań w zakresie poprawy geometrii skrzyżowań i widoczności,
  • budowę i przebudową przepustów pod drogą  wojewódzką,
  • budowę przepustów pod zjazdami,
  • budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • budowę zatok autobusowych,  
  • dla potrzeb odwodnienia drogi : budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników odparowujących oraz odbudową i regulacją rowów przydrożnych,
  • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych, wodociągowych w miejscach kolizji z przebudowywaną drogą,
  • Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych;
  • Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

  gogolin przed.jpeg
  gogolin po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

   

                                                                                          
   
   
  17-03-2014 11:22
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454z drogą powiatową nr 1702O i drogą gminną wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Czarnowąsy w km 5+837,00 – 6+050,00
   
  Wartość zadania:                  1 418 420,94 zł brutto
   
  Czas realizacji:    27.08.2013 r. -  29.11.2013 r.
   
  Długość przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 0,213 km
  Projekt zakładał poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych rejonu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w Czarnowąsach, oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.
  Poprzez budowę sygnalizacji świetlnej założono zwiększenie sprawności układu komunikacyjnego w Czarnowąsach.
  W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
  - wymianę konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 454, drogi powiatowej nr 1702O ul Wolności) oraz drogi gminnej (ul Chopina)
  -    przebudowę geometrii skrzyżowania,
  -    na całej długości odcinka przebudowę istniejących chodników i budowę nowego odcinka,
  -    przebudowę istniejącej zatoki autobusowej i budowę nowej zatoki,
  -    budowę kanalizacji deszczowej na długości około 170 mb,
  -    przebudowę istniejących zjazdów 8 szt),
  -    budowę sygnalizacji świetlnej.
  17-03-2014 12:47