2011

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

   
  1.     „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:        27.04.2010 r. do 30.06.2011 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:  45,31 mln PLN, w tym 37,41 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania:
  • budowę nowej jezdni z dwoma pasami ruchu i umocnionym poboczem po obu stronach na długości 6,487 km,
  • wykonanie dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy w obu kierunkach,
  • wykonanie skrzyżowań z drogami przecinającymi projektowaną obwodnicę,
  • budowę wiaduktu nad linią kolejową,
  • budowę ekranów akustycznych,
  • przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
  • budowę przepustów skrzynkowych i rurowych drogowych. 
    

   ob. Grod. przed.jpeg
   ob. Grod. po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2.     "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków Pakosławice. Etap II"

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:       14.07.2010 r. do 30.06.2011 r. 
  Koszt realizacji Inwestycji: 25,49 mln PLN, w tym 21,67 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
   
  Zakres zadania obejmował:
  • rozbudowę drogi na odcinku – 7,23 km
  • przebudowę mostu – 6,15m
  • przebudowę przepustów pod drogą – 5 szt
  • budowę chodników i ścieżki pieszo - rowerowej
  • budowę zatok autobusowych,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujących z realizowaną inwestycją
  • budowę zjazdów indywidualnych oraz przepustów pod zjazdami
  • budowę zjazdów publicznych
  • przebudowę skrzyżowania
  • budowę wysp spowalniających ruch i azyli dla pieszych

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3.     „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobusz w km 24+565–35+760”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:       06.08.2010 r. do 02.06.2011 r.
  Koszt realizacji Inwestycji: 32,82 mln PLN, w tym 27,90 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania obejmował:
  • rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 11,2 km, w tym do szerokości jezdni 7,00 m,    
  • budowę obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1,50 m,
  • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
  • przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
  • budowę i przebudowę chodnika w terenie zabudowanym wraz z budową ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych,
  • budowę zatok autobusowych,
  • przebudowy przepustów drogowych oraz obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku,
  • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • przebudowę odwodnienia (budowę odcinkowo kanalizacji deszczowej, oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych, drogowych),
  • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
  • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudową drogi.

   sm kr przed.jpeg
   sm kr po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:     09.09.2010 r. do 04.08.2011 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:   9,99 mln PLN, w tym 8,49 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania:
  • rozbudowę drogi na odcinku 1,3185 km (poszerzenie drogi),
  • budowę chodnika (na terenie zabudowy mieszkaniowej),
  • budowę utwardzonych poboczy (poza terenem zabudowy),
  • przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi,
  • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę muru oporowego w miejscu skarpy drogowej,
  • budowę przepustów drogowych,
  • budowę zatok autobusowych,
  • przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
  • budowę oświetlenia drogowego,
  • elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne).

   rozwadza przed.jpeg
   rozwadza po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    5.   „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym  Olszowa”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:       
  Etap I. Przodowa drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Zalesie Śląskie
  Etap IIPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 426, odcinek Piotrówka – Strzelce Opolskie wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej” oraz z „Przebudową mostów przez rzekę Jemielnicę i Kanał Ulgi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Jemielnica”
   
  Terminy realizacji:
    Etapu I  inwestycji:  od 12.10.2010r. do 11.05.2011r.
    Etap II inwestycji   : od 28.07.2008r. do 02.10.2009r.
   
  Koszt inwestycji: 40,043 mln zł , z tego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 32,49 mln zł
  •  Etap I - 12,55 mln zł w tym dofinansowanie z EFRR - 10,66mln zł
  • Etap II - 27,49 mln zł w tym dofinansowanie z EFRR - 21,83 mln zł
  Opis projektu
  Etap II:
  • budowie kanalizacji deszczowej;
  • gruntownej przebudowie drogi na odcinku o długości 8 km przebiegającym przez miejscowości Piotrówka, Jemielnica, Szczepanek, Strzelce Opolskie (jezdnię poszerzono do 7 m i przystosowano do przenoszenia obciążeń jakie generuje ruch drogowy o dużym natężeniu);
  • budowie ciągów pieszo – rowerowych na całej długości przebudowanego odcinka;
  • budowie chodników;
  • przebudowie niektórych skrzyżowań;
  • przełożeniu linii energetycznej, oświetlenia ulicznego, zabezpieczeniu kabli teletechnicznych;
  • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi;
  • budowie zatok autobusowych;
  • budowie kładki pieszo rowerowej w Strzelcach Opolskich;
  • Przebudowie dwóch obiektów mostowych w Jemielnicy:
  • na Kanale Ulgi przebudowa mostu polegała na jego wzmocnieniu i poszerzeniu ,
  • na rzece Jemielnica rozebrano istniejącą konstrukcję mostową i wybudowano nowy obiekt mostowy.


  Etap I :

  • budowie kanalizacji deszczowej;
  • gruntownej przebudowie drogi na odcinku o długości 1,97 km (jezdnię   przystosowano do przenoszenia obciążeń jakie generuje ruch drogowy o dużym natężeniu – 115 KN);
  • budowie chodników;
  • przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym;
  • budowie ekranów akustycznych;
  • przełożeniu linii energetycznej, oświetlenia ulicznego, zabezpieczeniu kabli teletechnicznych;
  • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi;
  • budowie zatok autobusowych
  • budowie miejsca do ważenia pojazdów

   Olszowa wezeł przed.jpeg
   Olszowa węzeł po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
  6.   „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odc. Przeczów - Mikowice”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:      07.09.2010r. do 14.07.2011r.
  Koszt realizacji inwestycji: 6, 179 mln PLN,  w tym dofinansowanie z EFRR wynosi     5,25 mln PLN                                                                                                                  
  Jest to zadanie typu zaprojektuj – wybuduj:
  Zakres zadania obejmował:
  •  Przebudowę drogi na odcinku 2,410 km,
  •  Budowę chodnika,
  •  Budowę odwodnienia drogi,
  •  przebudowę zjazdów,
  •  Przebudowę skrzyżowania,
  •  Remont przepustu
  •  Przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.
        

  przeczów mikowice przed.jpeg
  pzreczów mikowice po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

  17-03-2014 11:22
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  Przebudowy i rozbudowy dróg w następujących miejscowościach:

  - Rusocin
  - Chorula
  - Dąbrówka Górna
  - Budzieszowice
  - Szczyty
  - Przeczów - Mikowice

  17-03-2014 13:01